Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mi-kha 6:1-4,6-8

Lễ thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục và tiến sĩ Hội Thánh

 

Bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn.  (Mi-kha 6:8)

 

         Qua ngôn sứ Mi-kha, Thiên Chúa cho biết Người có vấn đề phải tranh luận với dân Người.  Tình huống trầm trọng đến nỗi Người đã phải lấy núi non và nền trái đất ra làm chứng.  “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?  Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng?  Hãy trả lời cho Ta!” (Mi-kha 6:3).  Chúa đã chán nản vì đường lối dân Người chỉ bám chặt lấy những nghi lễ và hy tế theo Lề Luật, mà bịt tai lại trước tiếng kêu cứu của người nghèo và thiếu thốn.

         Có lẽ một số người cảm thấy khó hiểu về việc Thiên Chúa tố cáo tội bê trễ của dân Người.  “Chúng tôi đã chẳng dâng lên Chúa hy tế hay sao?  Vậy Người còn muốn gì nữa?”  Nhưng Mi-kha giải thích rằng Thiên Chúa không quan tâm đến các hy lễ.  Người muốn họ bày tỏ tình yêu của họ bằng cách sống công chính, nhân từ và khiêm nhượng (Mi-kha 6:8).

         Đức công chính, nhân từ, khiêm nhượng, những điều này xem ra không quá khó phải không?  Bạn hãy thử sống một thời gian xem.  Bạn hãy nói với mình từ nay bạn sẽ ứng xử với mọi tình huống trong thái độ công chính, nhân từ và khiêm tốn.  Nhưng việc này cũng không dễ phải không?

         Đây là tin vui:  Thiên Chúa không bao giờ muốn bạn làm tất cả những điều này với sức riêng của bạn.  Kể từ khi Người thổi hơi sự sống vào bạn, Người đã muốn ban cho bạn Thánh Thần và ân sủng của Người, để bạn thưa xin vâng với Người.  Giờ đây vì chiến thắng của Chúa Giê-su trên thập giá, Thánh Thần Chúa được tuôn đổ xuống trên tất cả những ai tin và được rửa tội.  Thánh Thần này không chỉ là cái thùng dự trữ để chúng ta đến lấy khi chúng ta cạn nguyên liệu.  Không phải, nhưng Người chính là nguồn cho mọi cố gắng của chúng ta khi chúng ta sống công chính, nhân từ và yêu thương.

         Vậy hôm nay bạn hãy chọn một tình huống thử thách bạn và hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt bạn biết chọn lựa đúng, hoặc xin Người giúp bạn nói những lời nên nói.  Hãy để Người cho bạn thấy con đường của đức công chính và những gì thuộc về Chúa.  Người thấy không cần thiết phải cất đi khỏi bạn những thử thách, nhưng giúp bạn được bình an hơn và biết tỉnh thức thiêng liêng hơn.  Bạn hãy nhớ, Chúa muốn trái tim của bạn, chứ không phải những của lễ.

 

         “Lạy Chúa, con không muốn cố gắng phục vụ Chúa bằng sức riêng của con.  Con cần Thánh Thần của Chúa.  Xin Chúa ban cho con sức mạnh và khôn ngoan, để con có thể bước đi trong công chính, nhân từ và khiêm nhượng”.