Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 1:1,4-10

Lễ thánh Brigitta, nữ tu

 

Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi.  (Giê-rê-mi-a 1:7)

 

         Ngôn sứ Giê-rê-mi-a được sai đến với dân chúng Giê-ru-sa-lem trong thời kỳ thay đổi lớn.  Khi còn bé, ngôn sứ đã nhìn thấy xứ sở mình phát triển cuối triều đại vua Đa-vít.  Cũng khoảng thời gian này, Giê-rê-mi-a đã đáp lại lời Chúa gọi, như được thuật lại trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Nhưng khi Giê-rê-mi-a về già thì thời cuộc thay đổi.  Dễ chịu thoải mái mùa thu nhường chỗ cho lạnh căm mùa đông khi đế quốc Ba-by-lon giày xéo Giê-ru-sa-lem và bắt nhiều người đi lưu đày.

         Qua mọi thăng trầm này, Giê-rê-mi-a trung thành đáp lại lời gọi làm người nói thay cho Chúa.  Ngài đã nhắc nhở dân chúng về giao ước của họ với Chúa.  Ngài cho họ thấy tội lỗi của họ, nhưng cũng chiếu tỏa lên sự trung tín của Thiên Chúa.  Ngài báo trước cuộc lưu đày của họ sắp đến, nhưng ngài cũng nói tiên tri về niềm hy vọng, bảo rằng sau bảy mươi năm, dân chúng sẽ hồi hương để vui hưởng mùa xuân ân sủng của Thiên Chúa.        Giê-rê-mi-a cho thấy một giao ước mới đã ở chân trời, tức là sự mặc khải sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa.  Tất cả những sứ điệp này giúp dân chúng chuẩn bị đón nhận một thời kỳ quan trọng trong lịch sử của họ.

         Làm sao Giê-rê-mi-a hoàn tất được tất cả những công việc này?  Ngài có thể phát biểu:  “Tôi chỉ biết đáp lại lời gọi thôi.  Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại!  Người ban cho tôi những lời để tôi nói, sự can đảm để nói những lời ấy và sự che chở tôi cần có khi đối nghịch với kẻ thù”.

         Chúa cũng có lời kêu gọi cho bạn hôm nay!  Như Người đã sai Giê-rê-mi-a đến với dân thành Giê-ru-sa-lem, Người cũng sai bạn đến với “dân chúng” của bạn hôm nay.  Đó có thể là những người thuộc gia đình bạn hoặc những người làm cùng sở.  Cũng có thể là một người cùng giáo xứ với bạn hoặc một người lạ trên chuyến xe buýt.  Người xin bạn không chỉ nói lên một sứ điệp tình yêu, mà còn biểu lộ tình yêu này với lòng thật khiêm nhượng và xác tín.  Vậy bạn hãy cho người ta thấy Chúa Giê-su qua nụ cười của bạn, qua những lời khích lệ và việc ân cần phục vụ của bạn.  Làm như thế, bạn sẽ giúp đưa người ta đến cảm nghiệm sâu xa hơn về Tin Mừng, giao ước tình yêu của Thiên Chúa.

         Cho nên bạn hãy bắt chước ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Trong cầu nguyện, bạn hãy tìm kiếm lời Chúa kêu gọi bạn và hãy đáp lại.  Rồi bạn hãy để Người làm những gì còn lại!  Hãy tin tưởng là Người sẽ ban cho bạn lời để nói, ơn can đảm để dám nói và ơn che chở trước kẻ thù.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con khiêm nhượng đón nhận ơn gọi Chúa ban cho đời con”.