Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14, 36-41

 

Nghe thế, họ đau đớn trong lòng.  (CôngVụ Tông Đồ 2:37)

 

          Đó là bài giảng đầu tiên của ông Phê-rô và ông đã nói gì?  Ông rao giảng tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng.  Ông nói về Chúa Giê-su – Người đã thực hiện những phép lạ, bị giết và sống lại từ kẻ chết để cứu độ chúng ta.  Rồi ông long trọng đi tới một kết luận:  “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô” (2:37).  Lu-ca bảo chúng ta rằng khi nghe những lời này, họ đã “đau đớn trong lòng” (2:37).

          Tất cả chúng ta đều biết thế nào là đau đớn trong lòng.  Chúng ta nghe hoặc nhìn thấy điều gì đó khuấy động, rồi chúng ta thấy mình bị thúc giục phải làm việc gì ngay lập tức.  Thí dụ như chúng ta nghe tin về một gia đình vừa mất đi một người thân yêu.  Chúng ta cảm thấy rất buồn cho họ, rồi từ đó thấy phải thương yêu gia đình mình hơn nữa.

          Có sứ điệp nào khiến chúng ta đau đớn trong lòng hơn là sứ điệp Tin Mừng không?  Có gì so sánh được với câu chuyện một vì Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta, đến nỗi sai Con Một đến để lấy giá mạng sống mình mà cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi không?  Có gì so sánh được với việc nghe biết là chúng ta sẽ có niềm hy vọng được sống đời đời nếu chúng ta chỉ cần quay lưng lại tội lỗi và hướng về Chúa Giê-su không?

          Dù chúng ta được bình an với Thiên Chúa hay không, dù chúng ta đầy tràn hy vọng hay suy yếu vì nghi ngờ, dù chúng ta cảm thấy tin tưởng vào sự sống hoặc bị vùi dập do thử thách, hãy nhớ là sứ điệp Tin Mừng này có sức mạnh lay chuyển chúng ta và đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su hơn.

          Tại sao?  Bởi vì sứ điệp Tin Mừng giúp chúng ta nhìn cuộc sống trần gian bằng viễn tượng thiên đàng.  Nó nói với chúng ta rằng số phận của chúng ta thật tuyệt vời.  Nó động viên chúng ta hãy cố gắng thêm chút nữa để làm đẹp lòng Chúa.

          Vậy hôm nay bạn hãy hứa:  “Tôi sẽ không bao giờ để một ngày trôi qua mà không nhớ đến và tin vào Tin Mừng là ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người, để hết những ai tin vào người Con ấy sẽ không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời’” (Gio-an 3:16).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến;  xin cho tâm trí con đầy tràn sứ điệp Tin Mừng.  Xin Chúa thúc giục con làm mọi điều Chúa muốn”.