Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:13-25

 

Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.  (Công Vụ Tông Đồ 13:15)

 

          Nhiều lần trong sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phao-lô đã có những cơ hội như thế này để chia sẻ Tin Mừng, thường ở trong hội đường.  Ngài luôn kể lại câu chuyện cứu độ, nhưng không nói cùng một cách thức.  Trong bài đọc 1 hôm nay, câu chuyện nhắm vào vua Đa-vít:  Phao-lô trình bày Chúa Giê-su là “con vua Đa-vít” là điều thể hiện lời Thiên Chúa hứa với vua yêu quý của Ít-ra-en.  Trong những lần khác, Phao-lô nhấn mạnh đến ông Mô-sê, người trao ban Lề Luật, hoặc Áp-ra-ham, cha đức tin.

          Trong mọi lần nói chuyện với thính giả Do-thái, Phao-lô đều mô tả Thiên Chúa chuẩn bị dân Người đón nhận Đấng Mê-si-a.  Nhưng khi rao giảng cho dân ngoại hoặc đám thính giả hỗn hợp, ngài thường nhấn mạnh đến đường lối dân được tuyển chọn đã chối bỏ Chúa Giê-su, mở đường cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch đem ơn cứu độ đến cho toàn thế giới.

          Rồi lại trong một ít cơ hội khác, Phao-lô đã kể lại câu chuyện trở lại của bản thân ngài (Công Vụ 22:1-21;  26:12-23;  1 Cô-rin-tô 15:1-11;  Ga-lát 1:11- 2:14).  Ngài còn sắp đặt câu chuyện làm sao để đem lại lợi ích cho độc giả hoặc thính giả của ngài.

          Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, nhưng có nhiều cách khác nhau để chúng ta sắp đặt câu chuyện của mình, tùy theo hoàn cảnh và người nghe. Chúng ta cần luôn hỏi rằng:  “Chúa muốn tôi nói gì với người này?” và lấy điều ấy làm tâm điểm khi chúng ta chia sẻ về cuộc sống mình.  Chúng ta có nên chia sẻ về lần Chúa đã đưa chúng ta sám hối trở về, về lần Người đã an ủi chúng ta trong cơn khó khăn, hoặc cho chúng ta được đầy tràn tình yêu của Người không?

          Đôi khi cũng tốt nếu chúng ta tự mình kể lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta.  Thực chúng ta mau quên mình đã xa Chúa quá lâu, quên mình đã có lần cảm nghiệm Chúa quá rõ!  Nhưng chúng ta chẳng bao giờ có thể xóa đi những câu chuyện ấy được.

          Vậy mỗi khi kể lại câu chuyện của bạn, hãy chắc chắn bắt đầu với chân lý vững bền này:  “Chúa yêu thương tôi và Người luôn hành động đối với tôi trong tình yêu”.  Rồi bạn hãy chắc chắn kể lại câu chuyện của bạn – với chính mình hay với người khác – tin chắc rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rô-ma 8:28).  Cho nên bạn hãy noi gương thánh Phao-lô và theo lời khuyên của ngài:  “Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” (2 Ti-mô-thê 1:8).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thích kể lại câu chuyện Chúa đã làm gì cho con.  Xin Chúa ban cho con đôi mắt mới để con nhận ra Chúa đã theo đuổi con, che chở cho con và nâng đỡ con suốt đời”.