Thứ Bảy Tuần Thánh

Vọng Phục Sinh

 

Suy niệm I-sai-a 55:1-11

 

Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!  (I-sai-a 55:1)

 

          Thiên Chúa phán một lời, liền có ánh sáng.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người phán lời ban sự sáng cho tâm hồn bạnm. 

          Trước khi dựng nên bạn, Chúa đã biết bạn.  Cho nên bạn hãy đến với Người và để Người tỏ cho bạn biết là Người rất vui về bạn.

          Với tất cả hăng say, Chúa đã ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người dưỡng nuôi bạn bằng bánh hằng sống của Người.

          Thiên Chúa đã lập giao ước vĩnh viễn với Ít-ra-en.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người xác nhận là Người đã kêu gọi bạn thực hiện một sứ mệnh.

          Người đã đón nhận người trộm lành thống hối bị đóng đinh vào thập giá bên cạnh Người.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người đổ xuống trên bạn ơn tha thứ và tự do.

          Người chậm giận và giàu lòng từ ái. Vậy bạn hãy đến với Người và để Người giải thoát bạn khỏi gánh nặng mặc cảm tội lỗi và tủi hổ.

          Trên thập giá Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người tỏ cho bạn thấy sức mạnh của Người đánh bại tội lỗi và bóng tối.

          Ngày thứ ba, Người đã sống lại từ kẻ chết, lấy lại chỗ đứng của Người như là Chúa và Vua.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người ngự trên ngai tòa tâm hồn bạn.

          Người đã mở lòng cho các môn đệ đi Em-mau được hiểu KinhThánh.  Vậy bạn hãy đến với Người và để cho lời của Người bừng cháy trong tâm hồn bạn.

          Người là Chúa vĩnh cửu, Đấng đã có, đang có và mãi mãi vẫn như vậy.  Bạn hãy đến với Người và để cho đời bạn được ấp ủ trong sự sống muôn đời.

          Người đã chữa lành hết những ai tìm kiếm Người.  Vậy bạn hãy đến với Người và đê73 Người phục hồi tinh thần, trí khôn và thể xác bạn.

          Người làm cho mọi sự nên mới.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người cho bạn được trỗi dậy để sống sự sống mới.

          Chúa Ki-tô là Chúa đã sống lại thật.  Vậy bạn hãy đến với Người và chia sẻ sự phục sinh của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, ngợi khen Chúa!  Đêm nay khi Chúa đập tan bóng tối thì con đến với Chúa trong đức tin và đức cậy.  Con xin phó thác mọi sự cho Chúa”.