Thứ Năm tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Sáng Thế 17:3-9

 

Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.  (Sáng Thế 17:7)

 

          Lạy Chúa, qua mọi thế hệ Chúa đã tỏ mình ra cho dân Chúa.  Chúa đã cho chúng con thấy quyền năng Chúa, vinh quang và uy phong của Chúa.  Nhưng nhất là Chúa đã cho chúng con thấy Chúa thật trung thành giữ lời đã hứa.

          Khởi đầu với việc bất tuân của nguyên tổ chúng con, Chúa đã hứa sẽ phục hồi chúng con về cho Chúa.  Chúa đã chọn ông Áp-ra-ham làm cha đức tin cho chúng con và đã lập một giao ước vĩnh viễn với ngài.  Chúa vẫn nhớ giao ước này trong những ngày đen tối nhất khi chúng con làm nô lệ bên Ai-cập, nên Chúa đã cứu thoát chúng con nhờ tôi tớ Mô-sê của Chúa.  Chúa không chỉ cứu chúng con, mà Chúa còn ràng buộc chúng con với Chúa qua một giao ước không giống với bất cứ giao ước nào khác.

          Rồi qua thời gian, khi chúng con quên đi giao ước và bắt đầu bước theo lối sống của những dân tộc khác, Chúa vẫn một lòng trung thành.  Nhờ các ngôn sứ, Chúa kiên trì kêu gọi chúng con trở về với Chúa.  Qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a và Ê-dê-ki-en, Chúa đã hứa quy tụ chúng con lại và đặt lề luật Chúa vào trong tâm hồn chúng con.  Chúa hứa ban cho chúng con một trái tim mới và đặt thần khí mới vào trong chúng con, để chúng con được trung thành với Chúa.

          Sau đó, khi thời gian tới hồi viên mãn, Chúa đã lập một giao ước mới nhờ máu Con Một Chúa.  Nhờ giao ước này, tội lỗi chúng con đã được xóa bỏ.  Chúng con được hòa giải với Chúa vĩnh viễn và Chúa đã hứa ban cho chúng con sự sống đời đời.  Lạy Cha, vì thế ân sủng của Cha luôn sẵn sàng được ban cho chúng con, để soi sáng chúng con, củng cố chúng con và lôi kéo chúng con đến với Cha mỗi lúc một gần hơn.

          Lạy Cha, Cha đã không làm chúng con thất vọng!  Khi chúng con suy nghĩ về lòng trung thành của Cha qua mọi thời đại, chúng con đầy lòng kính phục.  Chúng con chẳng muốn gì hơn là ngợi khen Cha, thờ lạy Cha và bước theo Cha.  Chúng con đời đời biết ơn Cha!

          Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha về không biết bao nhiêu điều:  vì Cha đã tỏ mình ra cho chúng con, vì cái chết và sự sống lại của Con Cha, vì hồng ân Thánh Thần, vì Giáo Hội, vì những giới răn của Cha và sức mạnh giúp chúng con sống những giới răn ấy, vì lời hứa ban sự sống đời đời.  Lạy Cha, con cảm tạ Cha.  Xin cảm tạ Cha!

 

          “Lạy Cha, con tin Cha là Thiên Chúa trung thành và tuyệt vời!  Con muốn đáp lại bằng cách yêu mến Cha, phụng sự Cha và tín thác Cha mọi ngày trong đời con”.