Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:5-11

 

Về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử…  (Gio-an 16:8)

 

          Nếu như bạn đọc dòng này theo mạch văn, thì dòng này chẳng khác gì khởi đầu cho một bài giảng bừng bừng lửa diêm sinh.  Nhưng không phải vậy đâu.  Đó là cách diễn tả ba vai trò chính của Chúa Thánh Thần.

          Trong đoạn Tin Mừng này, các môn đệ ý thức được rằng Chúa Giê-su không sống vĩnh viễn với họ.  Nhưng Chúa Giê-su bảo đảm với họ rằng Người sẽ sai Chúa Thánh Thần, “Đấng Bảo Trợ”, đến để thay thế Người.  Vậy Đấng Bảo Trợ này sẽ làm gì cho họ?  Chúa Giê-su kể ra ba việc, tất cả đều áp dụng cho chúng ta nữa.

          Thứ nhất, Chúa Thánh Thần đến để cho chúng ta thấy tội lỗi chúng ta phạm, chứ không phải để tố cáo chúng ta hoặc khiến chúng ta phải mang nặng mặc cảm tội lỗi.  Hơn thế nữa, thậm chí khi Người cho chúng ta thấy cả những bất toàn của chúng ta, thì Người làm cho chúng ta được yên tâm khi dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót.

          Điều ấy đưa chúng ta sang việc thứ hai của Thánh Thần, là cho chúng ta thấy đức công chính của Chúa Ki-tô.  Vì Chúa Giê-su mang xác phàm không còn sống bên cạnh chúng ta nữa, nên Thánh Thần nói cho tâm hồn chúng ta biết Chúa Giê-su là ai.  Người mặc khải về Chúa Ki-tô trong Kinh Thánh, trong việc rước lễ và khi chúng ta cầu nguyện.  Người cho chúng ta thấy đức công chính, lòng thương xót, lòng cảm thông và quyền năng của Chúa Giê-su.

          Sau cùng, Thánh Thần đến để đem lại việc xét xử.  Nhưng việc xét xử này không nhắm vào chúng ta.  Trái lại, Người cho chúng ta thấy Xa-tan bị xét xử và mọi mưu mô cạm bẫy của nó đều bị phá hủy.

          Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong bạn mọi lúc, cả những khi bạn không cảm nhận được Người.  Người là Đấng giục giã bạn đi xưng tội khi lương tâm đè nặng trên bạn.  Người là Đấng khích lệ bạn hãy dành thì giờ đọc và suy niệm Kinh Thánh hoặc hãy tích cực hơn khi tham dự Thánh lễ.  Người là Đấng soi sáng cho bạn sống khác đi, mỗi ngày một chút.  Người luôn thúc giục bạn hãy biết Chúa Giê-su nhiều hơn nữa.

          Vậy bạn hãy mời Chúa Thánh Thần cứ tự do di chuyển trong tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy cầu xin Người tỏ cho bạn thấy những lãnh vực nào Người muốn giúp bạn thay đổi.  Hãy để Người giúp bạn hiểu rõ hơn về sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa Giê-su.  Giống như Chúa Giê-su đã bảo đảm với các môn đệ Người rằng Chúa Thánh Thần sẽ ở với họ, Người cũng bảo đảm với bạn là Chúa Thánh Thần đang hoạt động và sẽ luôn hoạt động trong bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con kính mời Chúa bước vào mọi lãnh vực đời sống con.  Hôm nay xin Chúa hãy phán dạy con”.