Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:7-21

 

Phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 15:19)

 

          Tình trạng là thế đó.  Sau mọi tranh luận, bàn cãi và thảo luận, các tông đồ đã nhận định rằng ân sủng và đức tin là cốt lõi của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Người.  Các ngài quyết định rằng những anh chị em gốc ngoại giáo không cần phải tuân thủ toàn bộ Lề Luật Mô-sê khi họ trở lại Ki-tô giáo.  Lề Luật là một công trình ân sủng của Thiên Chúa, giống như sự chết và sống lại của Chúa Giê-su là công trình của ơn cứu độ.  Cho nên khi họ đón nhận ơn cứu độ này bằng cách tin vào Chúa Giê-su và chịu phép rửa nhân danh Người thì đã là đủ cho họ rồi.

          Đây là một tư tưởng lớn lao chúng ta cần phải ghi nhớ.  Giao ước Thiên Chúa thiết lập với dân Do-thái và giao ước mới Người thiết lập với những kẻ tin nhờ Chúa Giê-su, cả hai giao ước đều là những công trình ân sủng.  Cả hai đều là những ân huệ do một vì Thiên Chúa quảng đại và yêu thương ban cho.  Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã đến với dân Người, cho họ được chia sẻ với sự sống thần linh của Người.

          Các tông đồ đã chú tâm vào hành động của Thiên Chúa, chứ không phải hành động của các ngài hoặc người nào khác.  Vì thế, nhờ hành động của Thiên Chúa, cả người Do-thái lẫn Hy-lạp đều có thể được cứu độ cùng một cách, đó là nhờ ân sủng.  Mọi sự được đặt trên nền móng công cuộc của Thiên Chúa.

          Công cuộc của Thiên Chúa cũng là điểm cốt yếu dành cho chúng ta nữa.  Công cuộc ấy không phải là việc chúng ta tuân giữ lề luật đàng hoàng, nhưng là phải biết rằng tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong bạn và ân sủng Người có sức mạnh làm thay đổi đời sống của bạn hữu hiệu hơn những nỗ lực của riêng con người bạn.

          Vậy đây là câu hỏi:  Bạn có thể nhận định ân sủng Chúa đang hoạt động nơi bạn như thế nào không?  Mỗi lần tâm hồn bạn gặp gỡ người nào đó đang đau khổ, đó là hoạt động của ân sủng.  Mỗi lần bạn nhận thấy mình kiên nhẫn hơn với con cái, đó là hoạt động của ân sủng.  Mỗi lần bạn thấy mình muốn làm đẹp lòng Chúa và cảm thấy hối hận vì đã xúc phạm đến Người, đó là hoạt động của ân sủng.  Những điều như thế chính là các chứng cớ cho thấy tình yêu Thiên Chúa đang biến đổi cuộc sống bạn.  Người đang dạy bạn tuân giữ luật Người vì tình yêu chứ không phải vì sợ hãi!

          Vậy bạn hãy ca ngợi Chúa đã ban cho bạn đức tin.  Hãy đặt lòng biết ơn lên trên cả việc lo lắng tuân giữ lề luật.  Ưu tiên không phải là những gì bạn phải làm, mà là những gì Chúa đã làm cho bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ân sủng đang hoạt động trong con.  Con cảm tạ Cha đã ban cho con ân huệ đức tin”.