Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:1-6

 

Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ.  (Công Vụ Tông Đồ 15:2)

 

          Đó là một lời đánh giá thấp!  Vấn đề là làm sao giúp những anh chị em dân ngoại trở lại đạo có thể hội nhập hầu như triệt để vào Giáo Hội của những người gốc Do-thái.  Đây có lẽ là vấn đề tranh luận nóng bỏng nhất mà các môn đệ tiên khởi phải đương đầu.  Khi một số tín hữu gốc Do-thái từ Giu-đê xuống An-ti-ô-ki-a giảng dạy rằng phải chịu phép cắt bì mới được cứu rỗi, thì người ta cần có câu trả lời ngay lập tức.  Vậy chúng ta thử xem các chi tiết của vấn đề ra sao.

          Các tín hữu gốc Do-thái, những người đã tôn vinh Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, đều quý trọng Lề Luật Mô-sê.  Luật ấy coi họ là dân Thiên Chúa tuyển chọn.  Giao ước đặc biệt của họ với Thiên Chúa thực quý giá:  nó nói lên việc họ cam kết với Chúa và Chúa cam kết với họ.  Cho nên không lạ gì khi thấy các Ki-tô hữu gốc Do-thái cũng muốn các tín hữu gốc dân ngoại phải giữ Lề Luật Mô-sê trước khi trở thành phần tử thuộc Giáo Hội.

          Nhưng ông Phao-lô và ông Ba-na-ba đã chứng kiến những cuộc trở lại rất cảm động của các anh chị em dân ngoại.  Hai ông đã thấy “Thiên Chúa mở cửa đức tin” cho một dân tộc đã từng ở ngoài vòng giao ước của Thiên Chúa với Ít-ra-en (Công Vụ Tông Đồ 14:27).  Những cuộc đời thay đổi và những việc chữa lành lạ lùng xảy ra, tất cả cho thấy là Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động.  Hiểu như thế, người ta thấy dường như không nhất thiết dân ngoại phải trở lại Do-thái giáo trước khi trở lại Ki-tô giáo.

          Có những vấn đề thử thách mà Giáo Hội mới mẻ phải chèo chống.  Vậy người ta đã làm gì?  Phao-lô và Ba-na-ba cùng với các vị đại diện thuộc cộng đồng Ki-tô hữu gốc Do-thái lên Giê-ru-sa-lem         để hỏi ý kiến các tông đồ và các kỳ mục.  Họ biết rằng vấn đề lớn lao hơn họ tưởng, nên tin tưởng các tông đồ sẽ giúp họ giải quyết.  Vì lời giải đáp ảnh hưởng tới toàn thể Giáo Hội, nên họ không dám tin vào những suy nghĩ riêng của mình.

          Có lẽ bạn cũng đang phải đương đầu với một tình huống phức tạp hoặc một vấn đề gai góc.  Bạn có thể cầu nguyện và nghĩ rằng mình biết Chúa Thánh Thần đang nói gì về việc này.  Nhưng làm sao bạn quả quyết được điều ấy?  Có một cách là bạn hãy nói chuyện với cha sở hoặc một linh mục nào đó đáng tin cậy.  Các vị là những người có khả năng hơn.  Hoặc bạn có thể bàn hỏi với người phối ngẫu hay một người bạn mà bạn quý trọng trình độ trưởng thành đạo đức của họ.  Chúa Thánh Thần sẽ luôn soi cho bạn, và nhiều khi Người soi sáng nhờ lời khuyên bảo của một người đáng tin cậy.  Cho nên bạn đừng ngại tìm những lời khuyên bảo ấy!

 

          “Lạy Chúa, khi con bối rối, xin Chúa soi sáng và cho con được bình an.  Con tin tưởng vào thiện ý Chúa dành cho dân Chúa”.