Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

Bà mẹ vợ ông Si-môn  (Mác-cô 1:30)

 

          Đúng rồi.  Ông Phê-rô có vợ.  Đoạn Tin Mừng này nhắc đến bà mẹ vợ của ông đã khẳng định điều ấy.  Cho nên chúng ta có thể thắc mắc:  Sau khi bỏ mọi sự để theo Chúa, ông có thường về thăm vợ và gia đình không?  Rồi các tông đồ khác thì sao?  Theo như 1 Cô-rin-tô 9:5, các bà vợ của các ông có cùng đi với các ông không?  Thật vui khi nghĩ tới những câu hỏi này và tìm cách trả lời.  Lại nữa, bất kể hoàn cảnh thế nào, người ta vẫn có thể chắc chắn rằng các tông đồ và nhiều môn đệ khác của Chúa đã chấp nhận những hy sinh lớn lao để theo Chúa.  Đúng vậy, chính ông Phê-rô cũng đã nói với Chúa về những hy sinh này:  Chúng con đã bỏ mọi sự… (Mát-thêu 19:27)!

          Một điều gì đó về Chúa Giê-su đã thúc đẩy các môn đệ từ bỏ rất nhiều.  Các lời giảng và phép lạ Chúa làm đã thuyết phục họ bỏ lại nghề nghiệp và những gì quen thuộc, thậm chí cả gia đình nữa, để đi theo Người.  Chắc chắn cũng chính cảm nghiệm về Chúa Giê-su đã giúp họ hy sinh cho Chúa nhiều như thế.  Rồi đó lại không phải là cảm nghiệm một lần rồi qua đi.  Càng thấy rõ Người là ai, quyết định của họ muốn ở lại với Người càng vững mạnh.

          Còn bạn thì sao?  Bạn đang có mối tương quan với Chúa Giê-su.  Giống như ông Phê-rô, bạn thực sự có thể cảm nghiệm là Chúa đang thúc giục bạn theo Người trọn vẹn hơn, cho dù bạn phải bỏ lại sau lưng phần nào thuộc về đời sống quá khứ.

          Giờ đây bạn thử nghĩ lại lần nào đó bạn đã đặc biệt cảm nhận mình gần Chúa.  Bạn đã chẳng muốn xếp lại mọi công việc để ở với Người sao?  Đó là vì càng gần với Chúa, chúng ta càng muốn phó thác nơi Người.  Càng phó thác, chúng ta càng trưởng thành.  Điều ấy giống như một sự trao đổi:  Chúa thì ban ân sủng cho chúng ta, còn chúng ta thì trưởng thành.  Rồi khi chúng ta phó dâng thời giờ hoặc những ưu tiên của chúng ta cho Chúa, chúng ta lại trưởng thành hơn.  Còn Chúa thì ban cho chúng ta thêm nhiều ân sủng hơn nữa!

          Vậy bạn cứ vững tiến, hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn gần với Người hơn.  Hãy xin ơn giúp cho đời sống đức tin của bạn được sâu xa hơn.  Chúa muốn quảng đại với bạn và muốn bạn xác tín rằng Người là tất cả.  Tóm lại, Chúa Giê-su đã lập đi lập lại nhiều lần tỏ mình ra cho các môn đệ.  Đối với họ và đối với cả chúng ta nữa, Chúa là một kho tàng vĩ đại cần được khám phá và tái khám phá ngày này qua ngày khác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết Chúa hơn.  Con muốn theo Chúa mọi ngày trong đời con”.