Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 1:1-7

 

Là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an  (2 Cô-rin-tô 1:3)

 

          Các chuyên gia bảo chúng ta rằng cứ một lời phê bình tiêu cực thì phải tốn năm lời phê bình tích cực mới cân bằng được.  Nghĩa là cảm thấy chán nản thì dễ hơn là thấy được khích lệ.  Có lẽ vì thế thánh Phao-lô sử dụng mười lần từ “nâng đỡ ủi an” trong bức thư này.  Có lẽ ngài muốn tín hữu Cô-rin-tô và chúng ta hãy biết đến tình yêu Thiên Chúa sâu xa hơn.

          Các sách Tin Mừng cho chúng ta rất nhiều thí dụ Chúa Giê-su nâng đỡ ủi an dân chúng.

          Khi một kinh sư hỏi Chúa Giê-su điều răn nào trọng nhất, Người trả lời:  “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mác-cô 12:34).  Bạn thử tưởng tượng coi vị kinh sư ấy cảm thấy dễ chịu như thế nào!

          Khi ông Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Người trả lời:  Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc” (Mát-thêu 16:17).  Bạn hãy nghĩ xem lời ấy chắc chắn phải củng cố xác tín và quyết tâm của ông Phê-rô muốn tiếp tục đi theo Chúa Giê-su     .

          Khi đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa Giê-su đã bảo chị ta:  “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu” (Gio-an 8:11).  Bạn hãy tưởng tượng những lời này đã làm cho chị được mạnh mẽ để ra đi và “đừng phạm tội nữa” (8:11)!

          Việc nâng đỡ ủi an không dừng lại khi Chúa Giê-su trở về với Cha Người.  Người đã hứa cử Thánh Thần đến làm “Đấng Bảo Trợ khác” (Gio-an 14:16).  Bạn có đoán được từ “Đấng Bảo Trợ” nghĩa là gì không?  Là từ Parakletos trong tiếng Hy-lạp có cùng ý nghĩa là nâng đỡ ủi an mà thánh Phao-lô sử dụng trong bài đọc 1 hôm nay!

          Một phần lý do tại sao thánh Phao-lô nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng nâng đỡ ủi an, đó là vì ngài đang viết cho các Ki-tô hữu gặp gian nan.  Ngài muốn họ biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp họ gặp được niềm hy vọng và ở gần Chúa ngay cả trong cơn thử thách.  Ngài muốn nói với họ rằng Thánh Thần sẽ dạy dỗ họ qua những thử thách, để họ có thể sánh bước cùng những người khác và đem lại sự nâng đỡ ủi an cho những người này.

          Chúa Thánh Thần cũng muốn nâng đỡ khích lệ bạn.  Khi bạn cảm thấy xuống tinh thần, Người sẽ giúp bạn được phấn khởi.  Khi bạn lo âu không biết những nỗ lực của mình có đem lại kết quả không, Người sẽ cho bạn thấy bạn tiến triển rất nhiều.  Rồi khi mọi sự tốt đẹp, Người ở với bạn, khích lệ bạn cứ tiếp tục công việc tốt đẹp ấy.

          Chúa phù trợ bạn.  Người luôn hoạt động, ban cho bạn sự nâng đỡ khích lệ của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay Chúa muốn nâng đỡ ủi an cho như thế nào đây?”