Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại.  (Mát-thêu 10:5)

 

          Chúng ta không nên lấy làm lạ khi thấy Chúa Giê-su lúc sai các tông đồ đi rao giảng, Người bảo họ chỉ đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” mà thôi (Mát-thêu 10:6).  Dù Chúa Giê-su đến với toàn thể nhân loại, Người vẫn có một lòng yêu thương sâu xa đối với Ít-ra-en dân Người, vì họ là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn.  Người biết rằng mỗi biến cố trong lịch sử Ít-ra-en đều đưa tới việc Người đến, và Người muốn hoàn tất mọi lời Thiên Chúa đã hứa với họ.

          Có lẽ Chúa Giê-su có một lý do khác khi dạy các tông đồ trước tiên hãy đến với đồng bào của họ.  Còn đường lối nào tốt hơn để học hỏi những điều căn bản của việc rao giảng Tin Mừng cho bằng trước hết hãy bắt đầu nơi những anh chị em trong đức tin?  Họ đã lớn lên trong cùng những nghi lễ và truyền thống, nên họ biết phải bắt đầu từ đâu.  Có lẽ cũng là điều tốt khi họ không phải đối phó ngay với những phúc tạp của các tôn giáo và triết lý ngoại giáo.  Họ có thể chú tâm vào những điều căn bản của việc trình bày Tin Mừng.

          Giống như các tông đồ đã phải bắt đầu từ một nơi nào đó, chúng ta cũng vậy.  Và nơi tốt nhất để bắt đầu là ngay tại trước cửa nhà chúng ta, trong gia đình và cộng đoàn chúng ta, nơi những người chúng ta đã từng quen biết.  Như thánh Phao-lô đã nhắc nhở, Thiên Chúa muốn chúng ta  làm điều lành cho mọi người, “nhất là những người thuộc gia đình đức tin” (Ga-lát 6:10).  Truyền giáo cho những người ở giữa cộng đồng chúng ta cũng quan trọng như công cuộc truyền giáo ở xa hằng ngàn dặm.  Trên một số phương diện, việc truyền giáo tại địa phương còn quan trọng hơn nữa.  Nếu chúng ta không đem Tin Mừng vào trong nhà mình, thì ai sẽ đem đây?  Nếu người láng giềng không khám phá ra Chúa Ki-tô nơi chúng ta, thì họ biết tìm Người ở đâu?

          Có thể bạn cho rằng không thể làm chứng nhân đối với những người bạn đã quen biết, đặc biệt những người bạn biết rất rõ.  Nhưng không phải thế đâu.  Gia đình bạn yêu thương bạn, nên bạn chỉ cần nói năng dễ thương với họ.  Có thể bạn không có được những lời thuyết phục người khác.  Có thể bạn cũng không có được chứng từ mạnh mẽ nhất.  Nhưng bạn không cần phải là người hoàn hảo.  Bạn chỉ cần tỏ ra mình là người biết lo lắng chia sẻ tình yêu Chúa với họ.  Và đó là điều ai cũng có thể làm.  Cho nên hôm nay bạn hãy tìm những cơ hội Thánh Thần mở ra cho bạn, và cứ chia sẻ những gì bạn có trong tâm hồn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận ra những cơ hội chia sẻ tình yêu của Chúa với những người gần gũi con nhất”.