Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Da-ca-ri-a 8:20-23

 

Chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.  (Da-ca-ri-a 8:23)

 

          “Họ chẳng khác nào những con thiêu thân bị ngọn lửa lôi cuốn”.  Đó có thể là điều ngôn sứ Da-ca-ri-a nói, nếu như ngài nói tiên tri ngày nay.

          Nói về việc khôi phục Ít-ra-en trong tương lai, Da-ca-ri-a bảo rằng người ngoại bang từ khắp nơi sẽ bị lôi cuốn đến với dân Chúa, hoặc nói cho đúng hơn, đến với chính Thiên Chúa, Đấng đang ngự giữa họ.

          Tại sao các dân tộc lại bị lôi cuốn đến với dân Ít-ra-en?  Bởi vì họ muốn có được những gì dân Ít-ra-en đã có:  hồng ân được Thiên Chúa phù trì.  Có lẽ họ đã nghe nói về cuộc xuất hành diệu kỳ của Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.  Hoặc có thể họ đã nghe những câu chuyện về dân Ít-ra-en chinh phục Đất Hứa và tự vệ chống lại kẻ thù chung quanh.  Có lẽ họ đã nghe nói về đường lối Ít-ra-en phụng thờ chỉ một Thiên Chúa chứ không thờ thần nào khác, nhờ đó họ được chúc phúc dồi dào.  Rõ ràng Ít-ra-en đã nổi bật.  Rõ ràng ai cũng thấy là Thiên Chúa ở với dân Ít-ra-en!

          Điều ngôn sứ Da-ca-ri-a hứa với dân Ít-ra-en cũng có thể xảy ra với bạn.  Đúng vậy, có lẽ nó đã xảy ra với bạn rồi, nhưng bạn không thấy đó thôi.  Cách này hay cách khác, đức tin của bạn đã ảnh hưởng đến nhiều chọn lựa của bạn.  Điều ấy có nghĩa là ánh sáng do sự hiện diện của Chúa Ki-tô đã ở trong bạn, nên dĩ nhiên người ta sẽ nhận ra được ánh sáng ấy.

          Vậy bạn hãy tiếp tục chiếu sáng!  Chiếu sáng không đòi hỏi quá nhiều cố gắng đâu.  Như thánh Phanxicô đệ Salêsiô đã nói:  “Cứ làm con người hiện thời của bạn và hãy làm cho tốt”.  Nói khác đi, hãy làm điều Chúa kêu gọi bạn làm trong cuộc sống bạn và hãy làm hết lòng.  Bạn hãy tín thác vào lòng nhân lành của Chúa và ân sủng Người đang hoạt động trong bạn.  Hãy thả lỏng và nương dựa vào sự hiện diện của Người.  Đừng cố gắng quá sức;  cứ tiếp tục nhắc nhở mình rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và Người sẽ chiếu sáng.  Và điều ấy sẽ lôi cuốn những người chung quanh bạn.  Chứng từ về lòng tin tưởng và bình an của bạn sẽ làm bật sáng óc hiếu kỳ của họ và lôi cuốn họ đến với sự sống của Chúa nơi bạn, giống như ngôn sứ Da-ca-ri-a đã hứa về những gì sẽ xảy đến cho dân Ít-ra-en.

          Vậy bạn hãy là chính bạn trong Chúa Ki-tô.  Làm như thế là bạn đã rao giảng Tin Mừng rồi.  Bạn đã chiếu tỏa ánh sáng Chúa Ki-tô, vì người ta sẽ nhận ra rằng Chúa là Đấng có thực và Người đang ở với bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ở với con.  Xin Chúa sử dụng con để lôi kéo thêm nhiều người đến với Chúa”.