Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 9:1-5

 

Họ là người Ít-ra-en.  (Rô-ma 9:4)

 

          Tại sao thánh Phao-lô lại tha thiết cầu nguyện cho dân Do-thái?

          Nhờ các tổ phụ mà ngài biết được nước Ít-ra-en thật là đặc biệt đối với Thiên Chúa.  Khởi đầu với ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã hứa ban cho họ một tương lai là họ sẽ là dân Người tuyển chọn giữa các dân tộc khác.  Người giải phóng họ khỏi ách nô lệ, ban cho họ Lề Luật và cho họ có được một miền đất sống.  Lập đi lập lại nhiều lần, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ tới nhắc nhở Ít-ra-en về tương quan độc đáo giữa họ với Người.  Thậm chí Người còn ban cho họ Đấng Mê-si-a là Con Một Người, Đấng đã sinh ra trong một gia đình Do-thái. 

          Thánh Phao-lô cũng thấy sở dĩ ân sủng Thiên Chúa đổ xuống Ít-ra-en là để tràn lan tới các dân tộc khác.  Qua người Do-thái, toàn thế giới có thể tuân giữ chân lý về Thiên Chúa: Thiên Chúa là một Đấng duy nhất.  Người là Đấng trung thành.  Người giàu lòng nhân ái và tràn đầy lòng thương xót.  Người kêu gọi tất cả hãy đến với Người.

          Sau hết, chính thánh Phao-lô cũng là người Do-thái.  Khi nhìn vào dân tộc Ít-ra-en, ngài thấy cha mẹ mình là những người đã dạy dỗ ngài trong đức tin.  Ngài thấy bà con láng giềng đã thờ phượng Chúa trong hội đường với ngài.  Ngài thấy các vị anh hùng như ông Áp-ra-ham, Ê-li-a và Giê-rê-mi-a là tổ tiên của ngài.  Chẳng lạ khi thấy ngài lo lắng rất nhiều cho dân Do-thái!

          Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta biết Thiên Chúa vẫn còn dành một chỗ đặc biệt cho dân Do-thái trong trái tim Người.  Chúng ta biết Người không “rút lại” những ân huệ và lời kêu gọi của Người (Rô-ma 11:29).  Giống như các dân tộc chung quanh Ít-ra-en ngày xưa, chúng ta được sưởi ấm nhờ ánh sáng của Ít-ra-en và được chúc phúc nhờ Kinh Thánh đã được ký thác cho họ.  Cho nên giống như thánh Phao-lô, chúng ta nhận biết “con cái Ít-ra-en” là những người tiên phong trong đức tin, là anh chị em đã kiên trì qua bao thế kỷ (9:4).

          Vậy hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em Do-thái.  Chúng ta hãy cầu xin cho con cháu ông Áp-ra-ham được biết Thiên Chúa, “Đấng Toàn Năng của Gia-cóp” , Đấng cứu độ và Đấng cứu chuộc của họ (I-sai-a 60:16).  Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa đổ Thánh Thần xuống trên toàn thể “nhà Ít-ra-en”, để họ được mạnh mẽ mà bước đi trong ánh sáng tình yêu của Người (Ê-dê-ki-en 39:29).  Rồi chúng ta cầu nguyện cho “bình an của Giê-ru-sa-lem” (Thánh Vịnh 122:6).  Xin cho có được một giải pháp hòa bình trong thành thánh và điều này sẽ trở nên ánh sáng soi cho muôn dân.

 

          “Lạy Chùa, chúng con cầu nguyện cho anh chị em Do-thái.  Xin Chúa nhớ lại lòng trung thành của Chúa đã giữ lời giao ước”.