Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mác-cô 1:1-8

 

Người sẽ dọn đường cho con.  (Mác-cô 1:2)

 

          Rõ ràng ông Gio-an Tẩy Giả là một người mạnh mẽ của Thiên Chúa.  Ông là sứ giả được Người kêu gọi để dọn đường cho Chúa bằng cách chỉ cho dân chúng biết Đức Giê-su.

          Vậy Gio-an đã chu toàn ơn gọi này thế nào?  Chu toàn nhờ chứng từ và những lời giảng của ông.  Chứng từ của ông là chứng từ của một con người đạo đức, không vương vấn của cải trần gian, mặc áo nhặm và sống trong hoang địa.  Hỗ trợ cho chứng từ của ông là những lời giảng, lời giảng làm xé lòng người và thúc giục họ hãy xét lại cuộc sống mình.  Nhờ chứng từ và lời giảng của Gio-an, dân chúng khắp miền Giu-đê đã đến để xem ngài.  Một khi đã thấy và nghe ngài giảng, nhiều người hối cải tội lỗi và quay về với Thiên Chúa (Mác-cô 1:5).

          Chúng ta thường nghĩ về ông Gio-an Tẩy Giả như  một người đầy lửa cháy và diêm sinh.  Ông có phần nào như vậy.  Nhưng chỉ có lửa và diêm sinh mà thiếu tình yêu và lòng thương xót thì sẽ không tạo được sự công chính theo đúng sứ điệp của Chúa Ki-tô.  Cho nên ông Gio-an còn là con người khiêm tốn và đầy cảm thông.  Ông lo lắng cho những người chung quanh thật nhiều, đến nỗi đã lôi cuốn các môn đệ tự nguyện theo ông và học hỏi ở nơi ông. 

          Giống như ông Gio-an, tất cả chúng ta đều có một vai trò trong kế hoạch của Thiên Chúa.  Chúng ta được kêu gọi làm sứ giả cho Chúa Giê-su và đem lại những hoa trái trên trời bằng chứng từ cuộc sống và bằng lời nói của chúng ta.  Vậy lễ Giáng Sinh đang tới gần, chúng ta hãy dọn lòng để chuẩn bị đường cho Chúa Giê-su.  Như Gio-an đã kêu gọi những người thời ông hãy sám hối, chúng ta hãy sám hối và đi xưng tội.  Chúng ta cũng khuyên gia đình mình cần phải đi xưng tội và làm hòa với Thiên Chúa, không phải vì sợ bị luận phạt hoặc làm cho mình nên công chính, nhưng là để làm sứ giả cho Thiên Chúa nên quan tâm tới đời sống các gia đình.

          Thư thánh Phê-rô dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại trần gian.  Người sẽ dẫn chúng ta vào “trời mới đất mới” (2 Phê-rô 3:13).  Đó là nơi vinh hiển.  Cho đến khi Người trở lại, chúng ta hãy cố gắng hết sức làm sứ giả cho Chúa Ki-tô, nhờ sống “đạo đức và thánh thiện” (3:11).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết sống như thánh Gio-an, làm sứ giả sống động và đầy yêu thương cho Nước Chúa”.