Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:8-15

 

Mặt ông giống như mặt thiên sứ.  (Công Vụ Tông Đồ 6:15)

 

          Bạn hãy tưởng tượng Nhóm Mười Hai đang chuyên cần cầu nguyện và phục vụ, trong khi Giáo Hội đã tiếp tục phát triển và những nhu cầu nội bộ tăng thêm.  Rồi khi ấy có một trục trặc nảy sinh giữa những người Do-thái theo truyền thống và những người Do-thái đã hấp thụ ngôn ngữ cũng như một số tục lệ của người Hy-lạp.  Nguy cơ chia rẽ thật trầm trọng, và các tông đồ cần phải đối phó với tình huống.  Nhưng các ngài lại không đủ người.  Cho nên các ngài ủy thác cho một số người Do-thái theo văn hóa Hy-lạp hãy giúp cho những tín hữu nói tiếng Hy-lạp được đối xử tử tế.

          Một trong số những người được tuyển chọn tên là Tê-pha-nô.  Ông được đầy tràn Thánh Thần, nhưng không phải là một trong những Ki-tô hữu tiên khởi và có lẽ được coi như đặc biệt vì thân thế ảnh hưởng Hy-lạp của ông.

          Nhưng đã từ lâu, Tê-pha-nô “làm những điềm kỳ dấu lạ trong dân chúng” và mạnh dạn rao giảng Tin Mừng trong các hội đường (Công Vụ Tông Đồ 6:8).  Điều ấy lẽ nào xảy ra được!  Bạn có thể nghe các tông đồ thảo luận với nhau về Tê-pha-nô như sau:

          “Tôi nghĩ anh ấy đã được chỉ định để làm công việc hầu bàn.  Vậy lúc này anh ấy đã làm gì ở ngoài kia?”  “Nhưng Chúa Giê-su đã nói rằng hễ ai tin vào Người thì sẽ làm những việc lạ lùng hơn cả những việc Người đã làm.  Đó chẳng phải là điều anh Tê-pha-nô của chúng ta đang làm đấy sao?”  “Đúng vậy, anh ấy không bỏ bê việc bổn phận, mà chỉ làm hơn cả việc bổn phận thôi”.  Nói cho cùng, Thiên Chúa biết rõ những kế hoạch của Người.  Có lẽ Người đang tỏ ra một con đường mới dành cho Tê-pha-nô”.

          Tê-pha-nô không gò bó mình trong một thứ công việc.  Có thể ông không phải là một vị lãnh đạo lớn trong Giáo Hội, nhưng là một tín hữu đầy tràn Thánh Thần, công việc của ông gồm luôn cả những gì được Thánh Thần hướng dẫn và việc rao giảng Tin Mừng.  Cho nên ông cứ làm tất cả những việc ấy!

          Bạn đừng bao giờ coi nhẹ khả năng của mình nhé!  Có thể bạn không phải là một thần học gia hoặc người lãnh đạo trong Giáo Hội hay một nhà thần bí học.  Nhưng Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn và có thể hành động mạnh mẽ qua bạn!  Dù là bác sĩ, thương gia, giáo sư, bà mẹ nội trợ, hay người làm ở nhà hàng, thì bầu trời là giới hạn khi Chúa cứ tự do làm công việc của Người qua bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy làm công việc của Chúa qua con.  Xin Chúa sai con đi vào đồng lúa chín vàng.  Con không muốn chờ đợi người nào khác để rao truyền lời Chúa”.