Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:23-28

 

Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.  (Gio-an 16:24)

 

          Nhìn theo mức độ rộng lớn hơn, cách thức chúng ta cầu xin Chúa còn tùy thuộc vào quan niệm của chúng ta về Chúa là Đấng nào.  Những người ủng hộ “Tin Mừng của sự phong phú” thì đến với Chúa là một vị ân nhân quảng đại, một Đấng Cung Cấp vĩ đại trên trời.  Họ cầu xin nào là được giàu có, địa vị, thành công, cũng như mọi điều họ nghĩ sẽ bảo đảm một cuộc đời hạnh phúc.  Đàng khác, lại có những người cảm thấy mình quá tội lỗi và bất xứng đối với những ân huệ của Chúa.  Nếu có cầu xin chăng nữa, họ cũng chỉ biết xin ơn tha thứ, xin đi xin lại mà thôi.

          Cả hai cách thức ấy đều sai.  Thiên Chúa không muốn chúng ta ích kỷ trong những điều cầu xin của chúng ta, Người cũng chẳng muốn chúng ta tránh né cầu xin vì cảm thấy mình không xứng đáng.  Tuy nhiên, Người vẫn muốn chúng ta cầu xin.  Việc Người nhậm lời có thể khiến chúng ta ngạc nhiên, rồi cũng có thể không luôn luôn phải là điều chúng ta mong đợi, nhưng chúng ta dám chắc rằng Người sẽ ban cho chúng ta điều tốt đẹp nhất có thể khi chúng ta khẩn cầu.

          Vua Sa-lô-môn là một ví dụ cụ thể.  Thiên Chúa bảo nhà vua:  “Bất cứ điều gì ngươi xin, Ta sẽ ban cho ngươi” (1 Vua 3:5).  Sa-lô-môn có thể xin bất cứ điều gì, như sống lâu, giàu có, hoặc cho kể thù của ông phải chết.  Nhưng trái lại, Sa-lô-môn đã xin được “tâm hồn biết lắng nghe để xét xử dân Ngài và biết phân biệt điều hay lẽ phải”.  Lời cầu xin này đã làm Chúa rất vui lòng, đến nỗi Người ban cho Sa-lô-môn không những những điều ông xin, mà còn ban cho ông được giàu sang, vinh dự và trường thọ nữa (3:13-14).

          Chúa Giê-su bảo các môn đệ:  “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.  Cứ xin đi, anh em sẽ được” (Gio-an 16:24).  Chúa Giê-su nhận lời chúng ta cầu xin như một người bạn, vì Người muốn chúng ta có được một cuộc sống vui vẻ và phong phú.  Khi Người bảo chúng ta cứ xin, Người không đặt ra giới hạn nào, bao lâu việc cầu xin của chúng ta phù hợp với bản chất tình yêu của Người.  Chúng ta có thể xin ơn khôn ngoan như vua Sa-lô-môn đã xin.  Chúng ta có thể xin được một cuộc sống thật hữu ích như thánh Phao-lô đã xin.  Chúng ta có thể xin biết yêu mến hoàn toàn như Mẹ Ma-ri-a đã xin.

          Vậy bạn hãy nhìn lên.  Hãy tin rằng nếu bạn tiếp tục gõ cửa trời, những lời cầu xin của bạn sẽ được nhận theo đức khôn ngoan và quảng đại của một Thiên Chúa đầy yêu thương và nhân ái.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và mở mắt con để con thấy được những diệu kỳ tình yêu của Chúa Giê-su.  Xin giúp con tin rằng Người muốn ban cho con mọi sự con cần, để niềm vui của con được trọn vẹn”.