Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:11-19

 

Họ không thuộc về thế gian.  (Gio-an 17:16)

 

          Đối với chúng ta là điều đương nhiên khi coi Chúa như một thực thể ở bên ngoài thế giới này.  Tóm lại, Người đã dựng nên chúng ta.  Người đã thở hơi sự sống vào mọi sinh vật.  Người đã sai Con của Người là Đức Giê-su đến thế giới, nơi Người đã cho thấy Người có toàn quyền trên mọi sức mạnh:  Người làm cho bão táp yên lặng, chữa lành người đau yếu, cho kẻ chết sống lại và khiến cho bánh và cá hóa ra nhiều.

          Trên hết mọi sự, Người đã tỏ ra rằng ngay đến cái chết cũng không khuất phục được Người.  Người thực sự sống lại, rồi ra khỏi thế gian này để về trời, nơi Người đã từ đấy mà xuống.

          Vậy nếu Chúa Giê-su đã ở ngoài thế giới này thì điều ấy có nghĩa là chúng ta không ở ngoài thế giới này phải không?  Phảichăng chúng ta là những tạo vật hữu hạn, nên phải ở lại thế giới này vì bị ràng buộc do những giới hạn không?

          Không đâu!  Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai lần Chúa Giê-su thưa với Chúa Cha:  “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Gio-an 17:14,16).  Thực là một khẳng định tuyệt vời!  Cho dù chúng ta vẫn còn là một thành phần của thế gian này và cần được che chở khỏi ma quỷ, nhưng chúng ta cũng được kết hiệp với Chúa Ki-tô.

          Bạn thử nghĩ coi:  cuộc sống chúng ta đang sống bây giờ là chúng ta sống nhờ đức tin vào Chúa Ki-tô, Đấng đã chết vì chúng ta (Ga-lát 2:20).  Đức tin ấy là niềm tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết trên thập giá rồi.  Đó là tin rằng chúng ta hiện có thể sống sự sống mới và Đấng đã bắt đầu sự sống tốt đẹp nơi chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nó được hoàn tất (Phi-líp-phê 1:6).  Tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ thiếu sức mạnh, năng lực và những khả năng cần có để sống trong sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô.  Tin rằng tình yêu của Chúa Cha sẽ luôn sẵn sàng làm cho chúng ta được tràn đầy và tuôn tràn, giống như cuộc sống Chúa Giê-su vậy.

          Bạn không thuộc về thế gian này nữa, như Chúa Giê-su không thuộc về thế gian.  Mặc dù bạn không đoán trước được những điều xấu gắn liền với sự sống ở trần gian này, nhưng bạn vẫn có thể từ chối chúng và không sa chước cám dỗ của chúng.  Bạn có thể từ chối không tham lam hay hà tiện.  Bạn có thể được giải thoát khỏi sự giận dữ và ham mê xác thịt.  Bạn không còn phải ăn uống quá độ.  Bạn thuộc về Thiên Chúa.

          Hôm nay bạn hãy khẳng định điều ấy là thật và hãy kiếm những cơ hội Chúa ban cho bạn để chọn sống sự sống mới.  Bạn cứ nhớ:  tôi thuộc về Chúa Giê-su!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cứu thoát con khỏi thế gian sa ngã này.  Hôm nay xin Chúa cho con thấy phải làm sao sống như một công dân Nước Trời”.