Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:21-28

 

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.  (Mác-cô 1:22)

 

          Thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng uy quyền của Chúa Giê-su đã làm cho những kẻ nghe Người giảng dạy phải kinh ngạc.  Uy quyền ấy đã khiến cho những người chứng kiến việc Người làm phải ngưỡng mộ.  Mặc dù họ không hiểu uy quyền ấy từ đâu hoặc làm sao Chúa Giê-su có được, nhưng họ cũng không thể phủ nhận.  Họ có kinh ngạc khi Người ra lệnh cho các thần ô uế không?  Có lẽ vậy.  Nhưng ít ra họ cũng ngạc nhiên.  Cách giảng dạy của Chúa Giê-su đã làm nảy sinh một điều gì mới ở nơi họ.  Có lẽ điều mới mẻ ấy chính là niềm hy vọng hoặc bảo đảm, giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi hoặc hăng say muốn hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn.

          Chúng ta có khuynh hướng nghĩ về uy quyền như một quyền lợi và khả năng bắt người ta phải tuân theo luật lệ.  Điều đáng ghi nhận là những điều Chúa Giê-su nói với uy quyền lại là những điều Người muốn xây dựng nơi chúng ta.  Không chỉ là những mục đích cao thượng chúng ta phải tiến tới không ngừng, nhưng là những đức tính, đặc nét và ước vọng chính Người giúp chúng ta thâu đạt.

          Bạn hãy xem, Chúa Giê-su nói rằng bạn được:

 

          An toàn:  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Gio-an 10:28).

          Biết đến một cách thân mật:  Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;  mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Thánh Vịnh 139:16).

          Tuyển chọn: “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ê-phê-xô 1:4).

          Trân trọng như kho tàng: Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?  Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ (I-sai-a 49:15).

 

          Ban sức mạnh:  “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Phi-líp-phê 4:13).

 

          Tất cả những khẳng định trên đều đúng về bạn.  Bạn hãy để Chúa Giê-su nói bằng tất cả uy quyền của Người những lời này với tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy để những lời này uốn nắn đường lối bạn giao tiếp với những người chung quanh.  Bởi vì bạn càng biết được bạn quan trọng đối với Chúa Cha, thì bạn càng thấy mọi người là quan trọng, rồi bạn càng thấy quý trọng họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con để con lắng nghe Chúa, và mở tâm hồn con để con biết ngưỡng mộ khi Chúa dạy con biết về sự sống Chúa ban cho con”.