Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Tôi muốn, anh hãy được sạch.  (Mác-cô 1:41)

 

          Bạn có thể giữ kín được một bí mật không?  Một số người chúng ta thấy dễ làm việc đó hơn những người khác.  Có một cuốn phim mới được trình chiếu và chúng ta không muốn ai nói cho chúng ta biết kết cục cuốn phim trước khi chúng ta được xem nó.  Nhiều đứa trẻ thấy rất khó có thể giữ kín đừng tiết lộ thông tin.  Nhưng rồi dần dần theo thời gian, chúng học biết không nên chia sẻ mọi sự nếu có ai tin cậy xin chúng hãy giữ bí mật, vì người ta có một lý do chính đáng.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su xin một người hãy giữ bí mật.  Một kẻ mắc bệnh phong đến van xin Người chữa lành cho anh ta:  “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mác-cô 1:40).  Hoặc có lẽ anh ta nghĩ Chúa Giê-su là người tham vọng, giống như các thần ngoại giáo, vì các thần này chỉ làm những điều lạ lùng khi có lợi cho mình.

          Bất kể người phong cùi nghĩ thế nào, Chúa Giê-su cũng “chạnh lòng thương”, chữa lành anh ta.  Tuy nhiên Người cũng bảo anh ta đừng tiết lộ việc chữa lành này cho bất cứ ai biết.  Tại sao vậy?  Thứ nhất, bởi vì vào lúc ấy người mắc bệnh phong hoặc không một người nào khác biết Chúa Giê-su thực sự là ai.  Anh ta không hiểu vị chữa lành này là Đấng Mê-si-a, hoặc một đấng Mê-si-a nào đó.

          Thứ hai, đây chưa phải là lúc để Chúa Giê-su được tỏ ra.  Việc tỏ lộ ấy còn phải chờ một thời gian.  Qua suốt sách Tin Mừng Mác-cô, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã cố tránh xuất hiện, nhưng ở lại những nơi hoang địa, để Người có thể hoàn tất sứ mệnh trên thập giá.  Chỉ lúc đó người ta mới hiểu rằng Người đã đến để cứu họ khỏi tội lỗi, chứ không phải chỉ cứu khỏi những đau đớn phần xác.  Đúng thế, viên đại đội trưởng Rô-ma đã tuyên xưng dưới chân thập giá là người đầu tiên ý thức được chân tính của Chúa Giê-su:  “Quả thực ông này là Con Thiên Chúa!”  (Mác-cô 15:39).

          Cho nên bạn hãy vui mừng!  Điều lúc trước đã là một bí mật thì giờ đây là một mặc khải đã được mở ra.  Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, hiện thời chúng ta hoàn toàn có thể tới gần Người, nói với chúng ta:  “Chắc chắn Ta muốn chữa lành!  Chắc chắn Ta muốn an ủi con.  Hơn nữa, Ta muốn con được ở trên trời với Ta mãi mãi!”  Chúng ta không phải lo lắng là Chúa Giê-su sẽ không nhậm lời chúng ta.  Vì chúng ta biết Người là Đấng Ki-tô như thế nào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, quả thực Chúa là Đấng Mê-si-a.  Con cám ơn Chúa đã ban ơn cứu độ và bình an muôn đời Chúa đã dành cho con”.