Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn.  Các ông đến với Người.  (Mác-cô 3:13)

 

          “Ai?  Tôi hả?  Tôi không làm được việc ấy đâu!”  Bao nhiêu lần bạn đã nghe những lời như vậy, hoặc chính bạn đã nói thế khi người ta kêu gọi bạn hãy thực hiện một công tác quan trọng nhưng khó khăn?  Bạn chẳng nghĩ rằng mười hai người được Chúa Giê-su gọi làm tông đồ cũng có cùng những cảm nghĩ như vậy hay sao?  Việc ấy còn quá sớm trong sứ vụ của Người, và họ biết Người rất đặc biệt.  Nhưng họ vẫn chưa nghĩ được là Người quan trọng như thế nào.

          Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về ba điều quan trọng đã xảy ra.  Thứ nhất, Chúa Giê-su đã quyết định ai là những kẻ Người muốn cho tham dự vào sứ vụ của Người.  Người có nhiều môn đệ đi theo, một số người trong đám ấy có lẽ đầy đủ điều kiện hơn cả Nhóm Mười Hai nữa.  Nhưng Người vẫn tuyển chọn mười hai người này.  Tiếp đến, Người đã truyền lệnh cho họ đến.  Họ không tình nguyện;  họ không làm một cuộc bầu bán hoặc xin xỏ những địa vị đặc biệt.  Nhưng Chúa Giê-su đã chọn họ.  Và sau cùng, họ đã đáp lời.  Chắc chắn họ phải cảm thấy vinh hạnh được Người tuyển chọn, nhưng đồng thời họ cũng thắc mắc:  “Tôi sắp phải làm gì đây?”  Họ đã chứng kiến Chúa Giê-su chữa lành người đau yếu và xua trừ ma quỷ, nhưng chẳng có ai trong họ đã làm được những điều này.  Lại nữa, vậy mà Chúa Giê-su kêu gọi họ để làm công việc đó.  Người biết rằng nếu để mặc họ, họ sẽ chẳng có thể hoàn tất được ơn gọi này, cho nên Người đã ban quyền bính của Người cho họ.

          Có thể chúng ta được khích lệ do truyền thống của các vị tông đồ này và tất cả những kẻ kế vị các ngài.  Cũng như các ngài, nhiều người chúng ta thắc mắc tại sao Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Người một cách đặc biệt.  Rồi cũng như các ngài, chúng ta nên nhớ rằng mình là một “giống nòi được tuyển chọn… một dân được dành riêng” (1 Phê-rô 2:9).  Người đã truyền cho bạn hãy lên núi.  Giờ đây việc đáp lời là tùy thuộc bạn.  Hãy biết rằng Người sẽ ban cho bạn mọi sự cần thiết làm hành trang.  Bạn hãy bước tới trong đức tin, giống như Nhóm Mười Hai đã bước.  Bạn có thể phục vụ Chúa Giê-su bằng những cách bạn không nghĩ tới, bởi vì Người sẽ làm cho bạn được mạnh mẽ.  Bạn hãy nhớ, Chúa không gọi những ai đã trang bị sẵn sàng rồi đâu.  Nhưng chính Người trang bị cho những kẻ Người kêu gọi.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn can đảm để đáp lời xin vâng khi Chúa gọi con, và tin rằng Chúa sẽ cho con được ơn khôn ngoan, sức mạnh và tài năng để thi hành thánh ý Chúa”.