Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:7-13

 

Các ông xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.  (Mác-cô 6:13)

 

          Câu Kinh Thánh trên cho thấy dường như các tông đồ hoàn toàn thành công trong sứ mệnh, vì hễ ai được các ông cầu nguyện cho thì đều được chữa lành.  Nhưng chúng ta biết rằng không phải vậy đâu.  Chúng ta cứ nhớ lại trường hợp các môn đệ đã cố hết sức mà không sao trừ được quỷ cho một thanh niên, đang lúc Chúa Giê-su ở trên Núi Hiển Dung (Mác-cô 9:14-29).

          Đó chẳng phải là tin vui hay sao?  Họ cũng giống như chúng ta thôi, là con người có giới hạn, cầu nguyện không luôn luôn đắt lời và không phải lúc nào cũng làm đúng.  Chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều họ đã làm, thế nhưng không phải lúc nào họ cũng làm được điều ấy đâu!  Mà những điều ấy không hẳn chỉ là làm những phép lạ.  Ông Phê-rô đã chối là mình biết Chúa, rồi ông Tô-ma thì ngờ vực Chúa đã sống lại từ kẻ chết.  Những sự kiện trên là điều khích lệ cho chúng ta.

          Thành công cũng như lỗi lầm của các tông đồ cho thấy họ không khác gì chúng ta cả.  Đôi khi họ cầu nguyện cho một người được chữa lành mà chẳng thấy kết quả gì.  Cũng giống họ, chúng ta có thể cầu xin cho một người được chữa lành mà vẫn chẳng thấy có gì thay đổi, mặc dù đã cầu xin một thời gian dài.  Đôi khi các tông đồ cũng cãi cọ nhau.  Giống như họ, có thể chúng ta thấy khó tha thứ cho một người làm chúng ta bị tổn thương.  Không sao, vì ngay đến các tông đồ đã được Chúa tận tay tuyển chọn cũng có cùng những phấn đấu như chúng ta.

          Lại nữa, Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện xin được chữa lành và quyết tâm tha thứ.  Bạn hãy nhớ thánh Phao-lô đã ba lần xin Chúa Giê-su cất đi khỏi ngài một cái gai thiêng liêng, nhưng Chúa bảo ngài:  “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rin-tô 12:9).  Dù tình huống thế nào, Chúa Giê-su sẽ ban cho chúng ta ân sủng để tiếp tục theo Người.  Và thường chúng ta chẳng hiểu làm sao, nhưng chúng ta vẫn thấy ơn của Người hoạt động trong những lãnh vực khác của cuộc sống, an ủi và làm cho chúng ta được mạnh mẽ.

          Vậy bạn hãy theo đuổi việc lành!  Hãy cố gắng , kiên trì và học hỏi từ những sai lầm của bạn.  Hãy tin rằng “Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự, theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng ta đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người” (Ê-phê-xô 1:11).  Bạn sẽ phải đương đầu với thử thách và cám dỗ, nhưng nếu bạn cứ chú tâm vào những gì đang tới, mỗi lần thêm một bước, thì bạn sẽ thấy tiến triển.  Đó là điều thánh Phê-rô, Gio-an và các vị thánh khác đã làm, và bạn hãy xem những gì đã xảy ra cho các ngài!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con những gương mẫu là các tông đồ.  Xin Chúa ban cho con ân sủng, để con có thể sống cho Chúa!”