Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 1:1-19

 

Lúc khởi đầu  (Sáng Thế 1:1)

 

          Thiên Chúa là Đấng nào?  Ngày nay có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này.  Đối với một số người, Thiên Chúa là nguyên lý trật tự trong vũ trụ. Đối với những người khác, Thiên Chúa là Đấng ban lề luật và là thẩm phán.  Một số người lại tin vào nhiều thiên chúa, rồi có những người chẳng tin thần thánh nào cả.  Lại có những người nói Thiên Chúa chỉ là một ý tưởng người ta tạo ra để giúp chúng ta vượt thắng cuộc đời.  Nhưng ở đây, ngay lời đâu tiên của Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa đơn thuần là hiện hữu.  Người không phải do loài người dựng nên để đáp ứng nhu cầu nào đó của họ.  Người không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng loài người.  Nhưng Người là Chúa Tể muôn loài.

          Ở dòng đầu tiên kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng:  “Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất”.  Chúng ta tuyên bố rằng Thiên Chúa đã dựng nên toàn thể vũ trụ và mọi sự trong đó.  Chúng ta công bố rằng quyền năng của Thiên Chúa thật vĩ đại đến nỗi Người đã làm nên mọi sự từ hư không.

          Tác giả sách Sáng Thế cũng tuyên xưng rằng Thiên Chúa không giống như các thần đã được dân chúng miền Cận Đông cổ đại làm ra cho mình.  Trái lại, Người là một Thiên Chúa thật, Đấng đã dựng nên mọi yếu tố mà những đạo khác coi là các thần thánh.  Những tôn giáo khác thờ phượng tinh tú, các con vật, hoặc những biến cố thời tiết hay những loài vật dưới biển, trong khi người Do-thái thờ phượng Đấng đã dựng nên tất cả những vật này!

          Hôm nay bạn hãy giữ lấy ở trong đầu óc bạn chân lý chính này về Thiên Chúa là Đấng hiện hữu.  Hãy dùng chân lý ấy giúp bạn tin tưởng rằng Chúa ở trên mọi hoàn cảnh bạn phải đối phó, cho dù hoàn cảnh ấy có đè nặng.  Vì Chúa dựng nên mọi sự, bạn có thể chắc chắn rằng Người có dư quyền năng để làm cho cuộc đời bạn được xuôi chảy hôm nay.  Nhưng bạn đừng dừng lại ở đó.  Hãy để cho chân lý về Thiên Chúa Đấng Tạo dựng giúp bạn xác tín rằng Người yêu thương bạn nữa:  “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (Sáng Thế 1:31).

          Vậy mỗi ngày, chúng ta có thể đặt niềm hy vọng nơi Chúa, Cha chúng ta.  Người có quyền năng cứu độ chúng ta.  Và bởi yêu thương chúng ta, nên Người muốn cứu chúng ta đấy!

 

          “Lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha là Đấng Tạo dựng muôn loài.  Chúng con tin Cha yêu thương thụ tạo của Cha và Cha yêu thương từng người chúng con.  Nhờ Thánh Thần Cha, xin giúp chúng con biết Cha và không gắn bó với những tư tưởng thế gian hay với những hình ảnh của riêng chúng con về Cha”.