Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:3-14

 

Kế hoạch yêu thương… Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn.  (Ê-phê-xô 1:10)

 

          Hôm nay, thánh Phao-lô đưa chúng ta trở lại hậu trường những khung cảnh để đi vào tâm trí của Thiên Chúa.  Không như những thông điệp bình thường, thông điệp hôm nay chú trọng đến kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa là một mầu nhiệm trí óc con người không sao hiểu nổi (Ê-phê-xô 1:9).  Vì thế Người đã mặc khải cho chúng ta biết, chứ riêng sức chúng ta sẽ không khi nào tưởng tượng ra được!

          Vậy kế hoạch của Người là gì?  Là lôi kéo mọi người đến với Thiên Chúa, và nhờ Con của Người, liên kết tất cả chúng ta với Người.  Người muốn hết thảy chúng ta được ở với Người trên thiên đàng.

          Để giúp chúng ta hiểu kế hoạch của Thiên Chúa, thánh Phao-lô nhìn kế hoạch đó theo bốn chiều kích, mỗi chiều kích có thể khiến cho tâm hồn chúng ta được đầy tràn ngợi khen, kính phục và cảm tạ.  Chiều kích thứ nhất, chúng ta được cứu chuộc nhờ máu Chúa Giê-su.  Thứ hai, ân sủng Thiên Chúa đã được ban dồi dào cho chúng ta.  Thứ ba, ân sủng này sẽ đem chúng ta tới số phận cuối cùng là thiên đàng.  Và thứ bốn, Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta biết kế hoạch này là để chúng ta có thể trở thành kẻ cộng tác với Người, chúc tụng và tôn vinh Người bằng những việc làm và chứng từ của chúng ta.

          Hôm nay, Chúa muốn bảo đảm với chúng ta rằng kế hoạch của Người vẫn đang mở ra.  Chúa muốn chúng ta nói cho người khác biết Người đang hành động.  Người muốn sai tất cả chúng ta vào thế giới để loan tin vui rằng Cha trên trời của chúng ta hằng sống.  Người muốn chúng ta bảo đảm với bạn bè và gia đình rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời từng người, một kế hoạch để đem người ta lên thiên đàng nếu họ tin và phó thác nơi Người.

          Vậy hôm nay khi cử hành Thánh lễ, chúng ta hãy ghi nhớ lời thánh Phao-lô vào lòng, để có thể chia sẻ những lời ấy với những người chung quanh.  Không ai sống mà không mang niềm hy vọng, bình an và vui mừng khi biết rằng Thiên Chúa kiểm soát mọi sự.  Cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết mình đang đi về đâu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã tỏ ra tâm trí Cha cho con biết.  Nhờ Thánh Thần, xin Cha giúp con hiểu đức khôn ngoan của Cha sâu xa hơn, và công bố đức khôn ngoan ấy cho mọi người con gặp gỡ hôm nay!”