Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 40:16-21,34-38

 

Ông Mô-sê làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông.  (Xuất Hành 40:16)

 

          Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ cần giải thích cho chúng biết phải làm mọi sự cho đúng.  Nhưng khi chúng đã trưởng thành, cha mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi để cho chúng được tự do hơn và ít cho chúng những hướng dẫn.  Những điều như “Đừng chạy qua đường” đã thuộc về bản năng rồi.  Những câu như “Con phải nói xin lỗi anh con” không còn cần thiết nữa, hoặc ít ra đó là điều cha mẹ hy vọng như vậy!

          Vậy có thể là kỳ cục vì bài đọc thứ nhất hôm nay lại cho thấy ông Mô-sê đã làm mọi sự “đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông” (Xuất Hành 40:16).  Mà ở đây ai cũng đều là những người đã trưởng thành rồi!  Vậy tại sao Thiên Chúa lại phải cho họ những hướng dẫn thật chi tiết như vậy?  Tại sao Người lại bảo ông Mô-sê phải tổ chức việc phụng tự như thế nào và phải hướng dẫn dân chúng làm gì khi đám mây và cột lửa thay đổi vị trí của chúng?

          Bạn hãy nhớ là dân Ít-ra-en vẫn còn yếu ớt trong đức tin của họ vào thời điểm ấy, vì họ vẫn chưa hoàn toàn vào Đất Hứa!  Đúng vậy, mới đây họ đã đúc một con bò bằng vàng và thờ lạy nó.  Họ cần được thanh tẩy để có thể trọn vẹn trở thành dân mà Chúa đã kêu gọi họ.

          Đôi khi chúng ta cũng mong Chúa sẽ nói với chúng ta một cách đặc biệt như Chúa đã nói với dân Ít-ra-en.  Chúng ta muốn Chúa cho chúng ta biết chắc chắn những gì phải làm và những gì không được làm.  Phải, đôi khi Người cho thấy rõ những gì Người muốn, nhưng có nhiều lần Người để cho chúng ta quyết định điều gì là tốt nhất.  Người ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để thúc đẩy chúng ta, ban những giới răn của Người để nhận định những ranh giới hành động, và ban Giáo Hội để dẫn dắt chúng ta.  Nhưng cuối cùng, Người xin chúng ta hãy sử dụng tiếng lương tâm khi chúng ta cố gắng phân định diễn trình của hành động để làm vinh danh Người nhiều nhất.

          Chúa không muốn giữ chúng ta trong một cái giây xích, xét nét từng hành động của chúng ta.  Nhưng Người muốn chúng ta được sự tự do của con cái Người.  Cho nên bạn đừng lo lắng nếu không luôn luôn “nghe” được Người.  Trái lại, bạn hãy làm việc lựa chọn tốt nhất, bước đi trong đức tin và xin Thánh Thần hướng dẫn bạn.  Qua năm tháng, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn, để ý muốn của bạn tự nhiên đi theo ý muốn của Người.

 

          “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã ban cho con vừa có Thánh Thần của Cha vừa có ý chí tự do của con.  Hôm nay xin Cha dẫn dắt con để con bước đi trong đức tin”.