Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Da-ca-ri-a 8:1-8

 

Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.  (Da-ca-ri-a 8:3)

 

          Có bao giờ bạn cảm thấy như không còn chút hy vọng nào không?  Có lẽ bạn đang có một mối tương giao dường như không mấy tốt đẹp hơn.  Hoặc bạo lực và xáo trộn trên những tin tức khiến bạn chán nản.  Cũng có thể là điều gì đó trong lòng bạn, một sự yếu đuối hoặc khó khăn mà bạn không thể lướt thắng được.  Dù là bất cứ gì và lúc nào nó xảy đến, bạn vẫn thấy khó có thể tưởng tượng được điều gì sẽ thay đổi.

          Dân Do-thái trở về Giê-ru-sa-lem có lẽ đã cảm thấy tuyệt vọng.  Họ đã bị đưa đi khỏi miền đất Thiên Chúa đã ban cho họ, rồi Đền Thờ của họ đã bị phá hủy.  Giờ đây bốn mươi năm sau, họ trở lại với đống hoang tàn đổ nát và tình hình chính trị không có gì là ổn định.  Làm sao họ xây dựng lại cuộc sống đây?  Nhưng này ngôn sứ Da-ca-ri-a đem đến một sứ điệp hy vọng của Thiên Chúa:  Người sẽ tái thiết Giê-ru-sa-lem và mọi người sẽ sống trong bình an!  Những lời của Da-ca-ri-a giúp cho người ta tăng thêm năng lực và họ cùng quy tụ lại để xây dựng thành thánh và Đền Thờ.

          Thật lạ lùng, những lời hứa mang chiều kích rộng lớn đến nỗi lan tới cả thời đại chúng ta nữa.  Chúa hứa cứu thoát chúng ta, ở lại giữa chúng ta và đem bình an của Người đến giữa chúng ta.  Dù nghĩ như vậy, chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ muốn thấy các khó khăn của chúng ta được giải quyết.  Nhưng có một điều chúng ta nên biết, là chúng ta không rõ đích xác Chúa sẽ làm cho mọi sự đâu vào đó như thế nào.  Nhưng chúng ta biết chắc chắn Chúa sẽ làm.  Do đó chúng ta đặt hy vọng nơi Người, tin vào lòng từ ái và tình yêu của Người.

          Trước thời Da-ca-ri-a, Thiên Chúa đã dạy ngôn sứ Giê-rê-mi-a hãy mua một miếng đất để làm dấu hiệu nói lên niềm hy vọng vào tương lai.  Nếu hôm nay bạn đang phải vật lộn với việc hy vọng, thì hãy làm một việc tương tự.  Có lẽ bạn hãy mua một cây hoa nhỏ trồng trong nhà hoặc một cây nhỏ trồng ngoài trời.  Khi chăm sóc cây này và nhìn nó lớn lên, bạn hãy tiếp tục nhắc nhở mình đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa.  Hãy tiếp tục nói với Chúa rằng bạn sẽ đi theo Người tới bất cứ nơi nào Người dẫn dắt bạn.  Bởi vì Người là nguồn hy vọng và bình an duy nhất của bạn.

 

          “Lạy Chúa, con đặt hy vọng nơi Chúa.  Xin cho Nước Chúa trị đến!”