Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-na 1:1 – 2:2,11

 

Họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa.  (Giô-na 1:16)

 

          Những câu chuyện về ông Giô-na và người Sa-ma-ri nhân hậu có gì trùng hợp với nhau không?  Thưa có, có một điều, đó là cả hai đều tỏ ra một cách sống động rằng đôi khi những người bị ghét bỏ nhất lại có lòng tin và đức vâng lời sâu xa nhất.

          Bạn thử nghĩ đến những thủy thủ cùng đi tàu với ông Giô-na.  Những người đi biển này thờ các vị thần của dân ngoại.  Khi ông Giô-na thú nhận mình thờ phượng Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng dựng nên muôn loài, thì họ “sợ, sợ lắm” và lập tức tin rằng Thiên Chúa ấy hiện hữu (Giô-na 1:10).  Lúc tình huống thay đổi, họ ngần ngại không muốn quăng ông xuống biển trong khi Giô-na cũng chẳng muốn cứu thoát thành Ni-ni-vê.  Rồi sau khi ném Giô-na xuống biển, những người ngoại giáo này đã thề nguyền với Đức Chúa!

          Bạn cũng hãy nghĩ tới nhưng người dân thành Ni-ni-vê.  Từ những người nắm chức vụ chính quyền cao nhất trở xuống, tất cả đều thống hối, hạ mình mặc áo nhặm và xức tro, nhờ những lời cảnh báo của một vị ngôn sứ ngoại quốc mình còn đầy hơi cá.

          Rồi bạn hãy nghĩ tới người Sa-ma-ri nhân hậu nữa.  Đâu có ai ngờ ông ta lại động lòng thương xót khi nhìn thấy kẻ thù của mình đang bê bết máu nằm trên mặt đất?  Ít ra ông ta cũng đâu cần phải giúp đỡ, vậy mà ông ta đã hết sức quảng đại đáp lại trong khi tư tế và thầy Lê-vi quay mặt đi.

          Bạn hãy nghĩ tới những người trong cuộc đời bạn.  Có lẽ một số người bạn cho là họ thực sự xa Chúa – qua lối ăn mặc, nói năng hoặc hành xử.  Xét theo những bài đọc hôm nay, có khi họ còn gần gần Chúa hơn cả bạn đấy!

          Thường chúng ta có thể nhận ra hình ảnh Chúa phản ánh rõ ràng nơi những người anh hùng không tên tuổi này và trong những lãnh vực chúng ta cần có một chút quan sát.  Nếu xét kỹ hơn, chúng ta có thể nhận thấy Chúa dạy chúng ta một điều gì mới mẻ về yêu thương và chấp nhận người khác, thay vì chúng ta bắt họ phải thay đổi theo chúng ta muốn.  Thí dụ bà ấy đang mạnh dạn và không tủi hổ giữ vững những giá trị của bà ở nơi sở làm.  Hoặc gia đình của ông ta đã phải đối phó với những khó khăn lớn lao, vậy mà mọi người vẫn hết sức trung thực với nhau trong khi họ không một lòng một ý.  Chúng ta hết thảy đều phải có một cuộc hối cải sâu xa hơn, kể cả những người như dân thành Ni-ni-vê và các thủy thủ trong cuộc sống chúng ta.  Tuy nhiên đó chính là bài học.  Chúng ta có thể học hỏi nơi nhau.  Rồi Chúa sẽ tiếp tục tỏ mình ra trong những tình huống hết sức bất ngờ!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa hãy đến và làm cho con ngạc nhiên”.