Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 18:18-20

 

Xin Ngài nhớ cho:  con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng.  (Giê-rê-mi-a 18:20)

 

          Thiên Chúa đã sai ngôn sứ đến với dân chúng Giê-ru-sa-lem vì họ không giữ giao ước của Người.  Người dạy ngôn sứ Giê-rê-mi-a hãy khuyến cáo dân chúng phải từ bỏ việc thờ các thần ngoại và nhắc nhở cho họ nhớ rằng họ thuộc về một mình Người mà thôi.  Khó khăn của Giê-rê-mi-a là ông phải chịu khinh dể và chế giễu.  Ông mất cả gia đình và bạn bè.  Thậm chí ông còn đau khổ vì toan kết liễu đời mình nữa.

          Phản bội, lừa đảo là những mũi nhọn đau đớn có thể kích động chúng ta tự cảm thương hoặc ước muốn trả thù.  Nhưng thay vì đi theo những đường lối này, Giê-rê-mi-a đã có nhiều lần tâm sự dài dòng và thân mật với Chúa.  Lúc thì ông nói như mê sảng.  Lúc ông lại phàn nàn than trách.  Tuy nhiên ông vẫn một mực khiêm nhường khi cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh.  Chúa chẳng quan tâm Giê-rê-mi-a là người không nhạy cảm và cởi mở.  Chúa có thể nói rằng Giê-rê-mi-a đã không bỏ Người mà đi, nhưng ông chỉ cần có được một số câu trả lời thôi (Giê-rê-mi-a 12:1-17; 14:10-22; 17:12-18; 18:18-23; 20:7-18).

          Đây là loại tương quan với Thiên Chúa mà Giê-rê-mi-a đã khích lệ dân chúng nước Giu-đa hãy theo đuổi.  Ông muốn họ hãy cởi mở và thành thực với Chúa giống như ông đã thành thực và ông cũng uốn họ hãy vâng phục Chúa.  Ông mong mối tương quan của họ phải linh động trong tư tưởng, ước muốn và những hứa hẹn, tất cả phải luân lưu giữa họ với Chúa.  Loại tương quan này có thể nâng đỡ họ trong những khó khăn, giúp họ vững vàng trước cám dỗ và khích lệ họ cương quyết.

          Cùng với rất nhiều câu chuyện khác trong Cựu Ước, câu chuyện ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng nói với chúng ta ngày nay nữa.  Câu chuyện mô tả thứ tương quan mà Thiên Chúa muốn có với chúng ta, đó là cởi mở, thành thật, linh động và thân mật.  Chúa muốn chúng ta cảm thấy thoải mái nói với Người mọi sự, giống như chúng ta cần phải lắng nghe mọi sự Người cần nói với chúng ta.

          Vậy bạn đừng sợ làm con người nguyên vẹn của mình đối với Chúa.  Hãy chia sẻ với Chúa những thăng trầm của bạn, những chiến thắng cũng như thất bại, ngợi khen và nghi ngờ, cảm tạ và phàn nàn.  Chúa không cảm thấy bị xúc phạm đâu. Cứ chắc chắn mở lòng để nghe Người trả lời.  Cha bạn lo lắng từng li từng chút cho bạn.  Ngay bây giờ Người đang đợi để nói với bạn về mọi sự và bất cứ điều gì.

 

          “Lạy Cha, con muốn nói với Cha như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói.  Xin Cha cho con nghe tiếng Cha và cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha hôm nay”.