Thứ Ba tuần V mùa Chay

Suy niệm Dân Số 21:4-9

 

Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột.  (Dân Số 21:8)

 

          Đây là một trong những câu chuyện đặc biệt hơn cả trong Kinh Thánh.  Đâu là điểm Thiên Chúa muốn nói lên qua con rắn đồng treo lên một cây cột?

          Có lẽ nếu chúng ta đọc câu chuyện này dưới ánh sáng Tin Mừng, chúng ta sẽ có được những câu trả lời.  Thánh Phao-lô viết rằng “lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết;  còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).  Thiên Chúa đã chữa lành dân Ít-ra-en bằng con rắn đồng treo trên cột thế nào, thì Người cũng giải thoát chúng ta nhờ Con của Người, Đấng đã được “giương cao” và treo trên một cây gỗ vì tội lỗi chúng ta (Gio-an 8:28;  12:32) như vậy.  Nếu tội lỗi là con rắn độc đã cắn chết chúng ta, thì máu Chúa Giê-su là kháng độc giúp chúng ta được thoát khỏi sự chết.  Điều dân Ít-ra-en đã làm khi nhìn lên con rắn đồng để được chữa lành cũng là điều chúng ta được mời gọi hãy làm khi nhìn lên thánh giá:  bạn hãy nhìn lên thánh giá với tất cả lòng tin.  Đó là nơi Chúa Giê-su đã mang lấy tội lỗi chúng ta và đã chiến thắng.  Chúng ta không cần phải có điều kiện này nọ, không cần phải chứng minh.  Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, chứ không phải bởi chúng ta.  Ơn cứu độ đến nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, chứ không nhờ những ý tốt hoặc nỗ lực của chúng ta.

          Chúa Giê-su đã có lần nói với ông Ni-cô-đê-mô:  Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Gio-an 3:14-15).  Vậy lần tới khi bạn nhìn vào tượng Chúa chịu chết trên thánh giá, hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa Cha đã hy sinh Con Một Người vì bạn.  Mùa Chay chưa kết thúc, bạn hãy lợi dụng thời gian này để đi xa hơn với Chúa và cảm nghiệm sức mạnh chữa lành của thập giá.  Hãy xin Chúa Giê-su mang những gánh nặng của bạn và rửa sạch tội lỗi bạn, vì sự hy sinh và lòng thương xót của Người tuôn trào cho hết mọi người.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về tình yêu của Cha.  Con tín thác vào lòng thương xót của Cha và trông chờ Con Cha trên thập giá để Người chữa lành và cứu độ con”.