Thứ Hai tuần V mùa Chay

Lễ Trọng kính thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ

 

Suy niệm Mát-thêu 1:16, 18-21, 24

 

Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại  (Mát-thêu 1:20)

 

          Giả thiết bạn đang đối diện với một quyết định quan trọng, thí dụ hoặc nhận lời kết hôn hoặc nhận con nuôi, sống đời tu sĩ, thay đổi nghề nghiệp, hoặc di chuyển nơi khác.  Hoặc bạn đang vật lộn với khó khăn về một mối tương quan, thí dụ phải trả lời cho một người bạn đang có những chọn lựa tai hại.  Bạn phải làm gì?  Phải, bạn suy nghĩ thật nhiều.  Bạn tìm lời khuyên từ Kinh Thánh, giáo huấn của Giáo Hội và những người tư vấn có khả năng.  Bạn cầu nguyện thật nhiều để xin ơn khôn ngoan.  Có lẽ bạn cũng xin người khác cầu nguyện nữa.  Sau cùng bạn xác định một diễn trình hành động.

          Nhưng sau khi bạn đã cẩn thận đi tới quyết định rồi, sẽ ra sao nếu như Chúa muốn bạn phải thay đổi quyết định ấy?  Liệu bạn có thể bỏ nó đi không?  Đây là một chọn lựa khó khăn mà thánh Giu-se, đấng mà Kinh Thánh gọi là “người công chính”, đã phải đối diện (Mát-thêu 1:19).

          Người công chính.  Từ này có nhiều ý nghĩa.  Nó có nghĩa là thánh Giu-se đã quyết một lòng tìm Chúa và thi hành thánh ý Người.  Không chút nghi ngờ, thánh Giu-se đã quy hướng tất cả đời sống của Ngài vào hai điều răn trọng nhất:  “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi” và “Hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi” (Đệ Nhị Luật 6:5;  Lê-vi 19:18).  Như vậy, phải đương đầu với một việc tiến thoái lưỡng nan – Mẹ Ma-ri-a, mặc dù là người không có gì đáng chê trách, nhưng cuối cùng lại mang thai – thánh Giu-se đã phải vật lộn để tìm một giải pháp đúng cho cả Mẹ Ma-ri-a lẫn Lề Luật Mô-sê.  Một cuộc ly dị âm thầm xem ra là cách tốt nhất.

          Thật là can đảm khi phải bỏ đi quyết định đã cầu nguyện chín chắn này để theo một kế hoạch nhiệm mầu khác!  Không lạ gì khi thấy những lời đầu tiên sứ thần nói với thánh Giu-se là “Đừng ngại!” (Mát-thêu 1:20).  Đừng ngại gì về những lời xào xáo quanh việc Ma-ri-a có thai.  Đừng ngại về sứ mệnh quá lớn lao cho Ngài.  Đừng ngại phải bước tới bước kế tiếp.  Và thánh Giu-se đã đáp lại trong đức tin của Ngài.  Chính Ngài đã đứng lên đón nhận thử thách của việc đón nhận Con Thiên Chúa vào nhà mình.  Còn Chúa, Đấng không khi nào thiếu lòng quảng đại, đã trọng thưởng Ngài bằng cách ban cho Ngài một cảm nghiệm độc đáo thế nào là biết được Đấng Em-ma-nu-en, “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mát-thêu 1:23).

          Bạn có muốn biết là Thiên Chúa ở với bạn không?  Cứ theo gương thánh Giu-se.  Hãy đặt Chúa lên hàng đầu.  Hãy cố gắng hết lòng tìm kiếm Người.  Hãy đem cho Người mọi quyết định và khó khăn của bạn;  lắng nghe Người dẫn dắt.  Đừng ngại!  Chắc chắn Chúa đã ở với thánh Giu-se thế nào, Người cũng ở với bạn như vậy.

 

          “Lạy Chúa, con đem đến cho Chúa mọi kế hoạch và ước vọng của con.  Xin Chúa cho con thấy đường lối của Chúa”.