Thứ Hai trước lễ Hiển Linh – Ngày 1 tháng 1

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

 

Suy niệm Dân Số 6:22-27

 

Và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.  (Dân Số 6:27)

 

          Chúc Mừng Năm Mới!  Không phải tình cờ Giáo Hội mừng lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa vào ngày mọi sự mới khởi đầu.  Cũng không phải tình cờ các bài đọc hôm nay chú trọng đến việc Chúa muốn chúc phúc cho chúng ta, lại còn chúc phúc giống như Người chúc phúc cho Mẹ Ma-ri-a nữa.

          Bạn cứ nhìn vào các bài đọc hôm nay mà xem, đầy những phúc lành!  Bài đọc 1 mô tả việc A-ha-ron cầu phúc cho dân Ít-ra-en.  Thánh Vịnh Đáp ca thì xin Chúa “chúc lành cho chúng tôi theo lòng từ bi Chúa” (Đáp ca).  Bài đọc 2 nói cho chúng ta biết về những ân phúc cứu độ được ban cho chúng ta nhờ lời thưa xin vâng của Đức Mẹ với Chúa.  Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Mẹ Ma-ri-a nổi bật như một người “được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lu-ca 1:42).  Tại sao vậy?

          Phúc lành của Mẹ Ma-ri-a không phải là cái lá chắn kỳ diệu gìn giữ Mẹ khỏi mọi cơn cám dỗ.  Đúng, Mẹ sinh ra mà không mắc tội tổ tông.  Nhưng không phải là Mẹ giống như sống trong một chiếc bong bóng ngăn ngừa mọi lây nhiễm.  Trái lại, phúc lành Mẹ Ma-ri-a được hưởng mỗi ngày một sâu xa hơn khi Mẹ chăm chút phúc lành này, bằng cách Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lu-ca 2:19).

          Khi những người chăn chiên kể cho Mẹ Ma-ri-a về sứ điệp các thiên thần nói với họ, thì Mẹ trân quý gìn giữ trong lòng.  Vào lúc truyền tin khi sứ thần Gáp-riên chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng” thì Mẹ suy nghĩ về lời chào ấy (Lu-ca 1:28).  Mẹ cũng làm điều tương tự như vậy khi cậu bé Giê-su mười hai tuổi đã ở lại Đền Thờ và nhiều lần giống như thế trong thời gian Người thi hành sứ vụ.  Việc suy nghĩ ấy giúp Mẹ ý thức và đầy tâm tình cảm tạ vì những đường lối Chúa đã hoạt động trong đời Mẹ và trong thế giới chung quanh Mẹ.  Khi suy đi nghĩ lại trong lòng về những phúc lành Mẹ đã nhận được, Mẹ Ma-ri-a cũng học cách chấp nhận và hiểu những gì phải xảy đến.

          Chúa muốn chúc lành cho bạn trong năm nay.  Vậy bạn hãy lấy việc noi gương bắt chước Mẹ làm như mục tiêu.  Hãy suy nghĩ về những điều Chúa đã làm cho đời bạn.  Hãy trân quý những phúc lành Chúa đã ban cho bạn.  Hãy để những phúc lành ấy giúp bạn nhận ra Chúa thật cao cả và Người yêu thương bạn.  Rồi hãy chờ đợi tất cả những gì Người đang giữ trong kho tàng để ban cho bạn năm nay.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha muốn chúc lành cho dân Cha!  Xin Cha giúp con theo gương Mẹ Ma-ri-a trong năm nay”.