Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:13-17

 

Anh hãy theo tôi.  (Mác-cô 2:14)

 

            Khi đi ngang qua và trông thấy ông Lê-vi tại trạm thu thuế của ông, Chúa Giê-su đã chẳng thốt lên:  “Quân phản quốc!  Tên ăn cắp!  Ông là kẻ tội lỗi tầy đình.  Ông đã bỏ mất đức tin mà chà đạp dân tộc ông.  Thật là quá thất vọng!”  Những lời ấy có thể là những lời các người láng giềng nói đã với ông.  Có thể những lời ấy cũng vọng lên chính những tư tưởng tố cáo ở trong tâm hồn ông nữa.  Nhưng đó không phải là những điều Chúa Giê-su nói với ông, mà Người chỉ kêu gọi ông “Anh hãy theo tôi” (Mác-cô 2:14).  Chúa đã trông thấy ông Lê-vi, đã nhìn thấu tâm hồn ông và đã cho ông một cơ hội để làm lại từ đầu.

          Có một điều gì đó lôi cuốn nơi Chúa Giê-su đã khiến ông Lê-vi cất bước đầu tiên ra khỏi đời sống cũ của ông.  Chúa Giê-su đã nhận ra một người đáng được yêu thương;  Người đã thấy giá trị và tiềm năng nơi ông để có thể làm những việc lớn lao cho Nước Thiên Chúa.  Rồi cái nhìn yêu thương ấy, cái nhìn của lòng thương xót và chữa lành ấy đã làm cho ông Lê-vi muốn hồi đáp.  Nó đã làm cho ông muốn thể hiện những gì Chúa Giê-su đã thấy nơi ông.  Thế là ông theo Chúa.

          Khi Chúa Giê-su kêu gọi ông Lê-vi, vị tông đồ cũng có tên là Mát-thêu, đó chỉ mới là bước đầu.  Chúa không giải thích toàn bộ kế hoạch Người đã phác họa cho Lê-vi.  Người không bảo ông:  “Anh hãy theo tôi, để anh có thể là một trong các môn đệ tiên khởi của tôi.  Anh có thể đi khắp thế giới để nói cho mọi người biết về tôi.  Anh sẽ chữa lành người đau yếu và cuối cùng anh sẽ viết sách Tin Mừng”.  Không phải, nhưng Chúa chỉ xin ông Lê-vi hãy bước bước đầu tiên ra khỏi quá khứ và bước thêm một bước tới cuộc sống mới.  Có thể ông Lê-vi chẳng biết được bước đầu tiên ấy đưa ông tới đâu.  Chắc chắn ông không tưởng mình sẽ trở thành một vị đại thánh lừng danh mọi thời.  Nhưng ông biết ông phải tìm ra lý tưởng ấy.  Chúa Giê-su đã thúc giục ông đến nỗi ông không thể ngồi yên.

          Dù bạn là ai hay đang ở đâu trong đời sống đức tin của bạn, thì hôm nay Chúa Giê-su cũng đang đi ngang qua nơi bạn sống, nơi bạn làm việc.  Người trông thấy bạn.  Người biết rõ những yếu đuối và tội lỗi của bạn, nhưng Người cũng biết tiềm năng và những cái tốt của bạn, nên Người mời gọi bạn hãy theo Người.  Người đang xin bạn hãy bước thêm một bước nữa khỏi cái cũ và tiến đến cái mới.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, vâng, con sẽ theo Chúa.  Xin Chúa giúp con bước bước kế tiếp rời khỏi những yếu đuối của con để tiến đến với Chúa và tới sự sống trọn vẹn Chúa dành cho con”.