Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Lễ kính thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục

 

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.  (Mác-cô 4:27)

 

          Bạn thử tưởng tượng bác nông phu phải kiên nhẫn và tin tưởng như thế nào.  Bác chuẩn bị thửa ruộng và gieo hạt.  Ngày qua ngày bác trông ngóng, làm như chẳng có gì xảy ra cả.  Nhưng một buổi sáng mọi sự đã khác rồi:  thửa ruộng đã phơn phớt màu xanh.  Hạt giống nảy mầm và mùa màng đang lớn dần.

          Đó là hình ảnh khá đẹp để so sánh với những gì các giám mục và linh mục coi xứ đang làm.  Bằng tất cả khả năng, các ngài gieo hạt giống tốt và ký thác cho Chúa làm nốt công việc.  Chúng ta thấy nguyên tắc này được thể hiện trong các bài đọc Thánh lễ chúng ta mừng kính thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục.

          Trước hết chúng ta hãy xem đường lối thánh Phao-lô liên hệ với hai vị này.  Các vị là cộng sự viên của thánh Phao-lô và cũng là những người con tinh thần của ngài.  Các vị đã cùng du hành truyền giáo với ngài, rồi ngài sai các vị coi sóc những giáo hội vừa được thiết lập:  Ti-mô-thê tại Ê-phê-xô và Ti-tô tại Crê-ta.  Phao-lô biết rằng Ti-mô-thê sẽ phải đương đầu với những thử thách như vấn đề thờ ngẫu tượng và giáo lý sai lạc tại Ê-phê-xô.  Ngài cũng biết Ti-tô có thể phải đối phó với những khó khăn mục vụ tại Crê-ta.  Nhưng thánh Phao-lô biết ngài đã gieo “những hạt giống tốt” của Tin Mừng trong các giáo hội, cho nên ngài tin tưởng Chúa sẽ giúp họ đối mặt với bất cứ thử thách nào.  Vì thế ngài trao cho các vị trách nhiệm và tiếp tục sứ mệnh cùng với ngài.

          Tiếp đến, chúng ta thấy Ti-mô-thê và Ti-tô đã tuân theo lời khuyên của thánh Phao-lô mà chăm sóc giáo hội của các ngài.  Lập đi lập lại, Phao-lô nhắc nhở hai vị hãy làm điều ngài đã làm:  là gieo hạt giống tốt.  Hãy sáng suốt về sứ điệp Tin Mừng và đem trình bày sứ điệp ấy với dân chúng càng giản dị càng tốt.  Sự kiện các giáo hội Ê-phê-xô và Crê-ta đã tiếp tục lớn mạnh, mặc cho những đe dọa và khó khăn, đã nói lên thành công của hai vị này.

          Có thể chúng ta không phải là linh mục coi xứ, nhưng nhiều người chúng ta phải chăm lo cho con cái cháu chắt, hoặc các học sinh, hoặc phải đảm nhận những trách nhiệm thiêng liêng.  Chúng ta yêu thương chúng và muốn thấy mối tương quan giữa chúng với Chúa được phát triển và sinh hoa trái.  Chúng ta có thể noi gương bác nông phu trong dụ ngôn hôm nay, và tấm gương của các thánh Phao-lô, Ti-mô-thê và Ti-tô.  Hãy gieo hạt giống tốt và tin tưởng vào Chúa.  Công việc gieo hạt ấy có thể là đem con cái đi tham dự viếng đàng Thánh giá trong mùa Chay, hoặc nói về bài giảng trên đường về nhà sau Thánh lễ.  Làm bất cứ điều gì, bạn hãy tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ gia đình bạn phát huy và mang lại hoa trái.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giúp con cái chúng con lớn lên trong đức tin!”