Thứ Năm tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.  (Mác-cô 12:29-30)

 

          Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên người Do-thái trong nước Ít-ra-en thời xưa phải làm là đọc lời kinh nói trên, một lời kinh được gọi là Shema.  Đó cũng là lời kinh được viết trên một mảnh giấy da và gắn vào khung cửa ra vào để họ sờ tay vào mỗi lần đi ngang qua (Đệ Nhị Luật 6:9).  Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi Chúa Giê-su dùng lời kinh này để trả lời ông kinh sư về câu hỏi điều răn nào trọng nhất.

          Lời kinh cao đẹp này công bố rằng Ít-ra-en chỉ có duy một Thiên Chúa, và Người là Thiên Chúa của muôn loài muôn vật.  Người không phải là một vị thần giống như các thần của những nước láng giềng;  Người là Đấng toàn năng và đáng mến, mạnh mẽ và trung thành.  Đây là vị Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài trong đó.  Đây cũng là Thiên Chúa, Đấng đã lập giao ước với dân Ít-ra-en vì yêu thương họ.  Lịch sử cho thấy Người là Đấng trung thành, ngay cả khi Ít-ra-en bất trung với Người.  Vì mọi lý do kể trên, Thiên Chúa xứng đáng cho họ tuân phục và yêu mến.

          Có thể chúng ta không quen thuộc với kinh Shema như ông kinh sư này.  Nhưng Chúa Giê-su cho thấy rõ kinh này cũng quan trọng đối với chúng ta hôm nay.  Nó nhắc nhở chúng ta biết đâu là tâm điểm đức tin chúng ta:  Thiên Chúa là Đấng nào và chúng ta phải liên hệ với Người thế nào.  Người là Chúa mọi người, và thật là xứng hợp khi chúng ta cố gắng yêu mến Người với tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta có.

          Vậy hôm nay bạn hãy làm một điều gì khác.  Trước khi rời nhà cũng như sắp đi ngủ, bạn hãy đọc kinh Shema.  Khi đọc kinh này, bạn hãy nhắc nhở mình rằng bạn chỉ có một Thiên Chúa.  Hãy suy nghĩ về sự cao cả của Người và về lòng thương xót Người dành cho bạn, rồi hãy nhìn nhận Người là Chúa.  Bằng những lời lẽ của riêng bạn, hãy thưa với Chúa rằng bạn muốn yêu mến và phụng sự Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.  Hãy lập lại như vậy ngày mai, rồi hôm sau, hôm sau nữa… Hãy để việc thánh hóa này trở thành một thói quen hằng ngày.  Dần dần bạn sẽ thấy mình gần Chúa hơn trong ngày.

 

          “Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Thiên Chúa của con.  Con muốn yêu mến và phụng sự Chúa với tất cả con người của con”.