Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền  (Mát-thêu 10:1)

 

          Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn đưa chìa khóa xe cho con của bạn và nói:  “Đây con cứ đi;  ba đã dạy con tất cả những gì có thể.  Bây giờ đến lượt con”.  Có lẽ cả bạn lẫn con của bạn đều cảm thấy một chút lo lắng.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su “trao quyền” cho các tông đồ lần đầu tiên khi Người sai họ đi rao giảng và chữa lành.  Cho đến lúc này, Nhóm Mười Hai vẫn đi theo Chúa Giê-su và quan sát kỹ khi Người thực hiện phép lạ.  Tuiy nhiên Người đã ở với họ và chính Người mới là Đấng chủ động.  Bây giờ họ phải ra đi mà không có Người thì làm sao đây?  Bạn thử tưởng tượng nỗi lo lắng của họ!

          Nhưng hơn thế nữa, bạn hãy tưởng tượng sự tin tưởng của Chúa Giê-su.  Người thực sự đã ban cho họ những huấn dụ đặc biệt.  Đúng thế, nhưng họ vẫn phải hành động một mình.  Người bảo họ đã sẵn sàng rồi, hoặc ít ra đã đủ sẵn sàng.  Người biết họ sẽ hình dung ra được những gì phải làm khi ra đi.  Lại nữa, Chúa không sai họ ra đi tay không.  Nhưng Người “đã ban cho họ quyền” để họ hành động nhân danh Người (Mát-thêu 10:1).

          Đó cũng chính là điều Chúa Giê-su làm cho chúng ta.  Người đã cho chúng ta được tham dự vào quyền năng của Người để cầu nguyện cho người đau yếu, để chiến đấu với ma quỷ, và để chia sẻ Tin Mừng.  Chúng ta nhận lãnh quyền này nhờ Bí tích Thánh Tẩy và giờ đây Chúa xin chúng ta hãy giữ chắc lấy ân huệ tuyệt vời ấy và học cách sử dụng nó.

          Sứ mệnh của bạn có thể khác với sứ mệnh của các tông đồ, nhưng bạn vẫn có thể tạo sự thay đổi.  Khi bạn cầu nguyện cho một người trong gia đình đau yếu, hoặc tốt hơn nữa, khi bạn cùng cầu nguyện với người ấy, bạn có thể cầu nguyện trong sự tin tưởng và tín thác nhờ quyền năng Chúa Giê-su đã ban cho bạn.  Khi bạn làm dấu Thánh giá trên trán con của bạn trước khi nó đến trường, bạn đang chia sẻ sự che chở và phúc lành của Chúa cho nó.  Khi bạn rảy nước thánh trong nhà, cầu nguyện cho con cái đang ngủ và chống lại những cám dỗ của ma quỷ…, tất cả đều nhờ quyền năng của Chúa Ki-tô.

          Chúa Giê-su đã ban cho bạn được tham dự vào quyền năng của Người.  Người đã gọi bạn bằng tên và làm cho bạn được mạnh mẽ nhờ Thánh Thần của Người.  Giống như một người trẻ lần đầu tiên lái xe hơi, bạn có rất nhiều điều phải học.  Nhưng đừng để điều ấy làm cho bạn không còn cố gắng nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy cho con biết thế nào là hành động với quyền năng của Chúa”.