Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 7:1-9

 

Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.  (I-sai-a 7:9)

 

          Vua A-khát và dân nước Giu-đa run rẩy vì sợ hãi.  Lực lượng quân thù đã bắt đầu bao vây Giê-ru-sa-lem và nhắm xâm nhập thành thánh.  Lo sợ cho mạng sống của mình và của dân chúng, vua A-khát bắt đầu suy nghĩ một chuyện không tưởng:  có lẽ vua nên tìm sự giúp đỡ của quân đội hùng mạnh Át-xi-ri và biến Giu-đa thành nước chư hầu của đế quốc ấy.  Tệ hơn nữa, vua còn phải rỡ bỏ bàn thờ của Chúa ra khỏi Đền Thờ và dựng một bàn thờ thay thế để kính các thần của Át-xi-ri, rồi phải dâng hy lễ cho các thần ấy.

          Đáp lại kế sách ấy, Chúa đã sai ngôn sứ I-sai-a đến khuyên vua A-khát hãy vững tin.  Ngài nói với vua:  “Cứ bình tĩnh, đừng sợ” (I-sai-a 7:4).  Ngài bảo vua hãy đặt lòng tin vào sự che chở của Chúa đối với vua và dân Chúa.  Thiếu lòng tin ấy thì cả vua lẫn Giê-ru-sa-lem đều không thể đứng vững.

          Những lời của I-sai-a cho chúng ta thấy đức tin thực sự quan trọng.  Đức tin đã quan trọng đối với vua A-khát và quan trọng đối với chúng ta.  Đức tin đặt nền tảng cho cuộc đời chúng ta, giống như nền của căn nhà phải có cái móng chắc chắn khi xây cất cũng như cho những người sống tại đó.

          Đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-su có thể làm nền móng cho cuộc đời chúng ta giống như vậy.  Nó cho chúng ta một chỗ đứng để chúng ta có thể sống với niềm hy vọng, thậm chí giữa thách đố lớn nhất của hoàn cảnh sống.  Đức tin trang bị giúp chúng ta đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn trong sự bình an.  Đức tin giúp chúng ta ở trong đường lối vâng phục.  Tốt hơn hết, đức tin đem lại cho chúng ta niềm vui và an ủi, bởi vì đức tin dạy chúng ta rằng Chúa luôn ở với chúng ta và những khó khăn của chúng ta không khi nào là kết thúc cả.

          Tất cả chúng ta đều có những hoàn cảnh thử thách đức tin của mình, như đau yếu, hoặc phải thay đổi công việc, hoặc một mối tương quan bị tổn thương.  Tuy nhiên, như Thiên Chúa đã nói với vua A-khát, Người cũng nói với chúng ta rằng:  “Hãy vững lòng tin!”

          Tình huống của vua A-khát dường như tuyệt vọng, nhưng Chúa đã đáp lời vua cầu xin.  Cũng thế, những thử thách của chúng ta dường như không sao thắng nổi, nhưng Chúa cũng đáp lời chúng ta cầu xin.  Việc đáp lời ấy có thể không luôn như chúng ta mong đợi, nhưng trong đức tin, chúng ta có thể tin tưởng rằng đó là việc đáp lời tốt nhất.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa luôn ở với con.  Hôm nay xin Chúa giúp con đứng vững trong đức tin”.