Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 26:11-16, 24

 

Còn ông Giê-rê-mi-a thì được che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết.  (Giê-rê-mi-a 26:24)

 

          Đã có một sự căng thẳng lớn tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.  Ông Giê-rê-mi-a, một vị ngôn sứ, đã công bố một sứ điệp khác hẳn với những sứ điệp khác:  Hãy sám hối, nếu không, các ngươi sẽ giống như Si-lô.  Si-lô đã từng là thành mà Hòm Bia Thiên Chúa nghỉ ngơi tại đó.  Nhưng vì tội lỗi của các tư tế và dân chúng, thành đã bị phá hủy và Hòm Bia Thiên Chúa bị dân Phi-li-tinh cướp mất.

          Chẳng ai muốn chịu số phận giống như thành Si-lô cả, nhưng người ta cũng không chịu nghe sứ điệp nghiêm khắc của ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Đúng vậy, các tư tế và các đầu mục, các ngôn sứ và toàn dân, mọi người đều muốn giết ông Giê-rê-mi-a để bịt miệng ông.  Tuy nhiên bất ngờ mọi sự ngược lại, dân chúng đã đổi ý và đã tha chết cho Giê-rê-mi-a.  Vậy điều gì đã khiến họ thay đổi tâm hồn như vậy?

          Tốt hơn, câu hỏi sẽ là “Ai là nguyên nhân tạo nên sự thay đổi ấy?”  Câu trả lời:  là Chúa Thánh Thần.  Chính Thánh Thần đã giúp họ chấp nhận sứ điệp của Giê-rê-mi-a là do Chúa mà đến.  Chính Thánh Thần đã giúp họ thay đổi cách hành động.

          Đó cũng là cách Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hôm nay.  Người có thể thay đổi tâm hồn chúng ta qua những cách bất ngờ, như Người đã thay đổi lòng dạ của những người Do-thái ngày xưa.  Người có thể nắm lấy chúng ta ngay lúc chúng ta sắp sửa nói hành nói xấu người khác và bảo chúng ta hãy im miệng.  Người có thể giúp chúng ta nhìn một phần tử khó tính trong gia đình bằng con mắt khác.  Người có thể nhắc nhở chúng ta rằng đã qua một ít ngày rồi kể từ khi chúng ta đã cầu xin.

          Hôm nay có thể bạn cảm thấy một chút bất an hoặc căng thẳng về điều gì đó.  Có thể bạn mang một ý thức dai dẳng là Chúa muốn bạn phải có suy nghĩ khác về một quyết định bạn đang đối diện.  Hôm nay Chúa Thánh Thần muốn giúp bạn suy nghĩ theo não trạng của Chúa Ki-tô.

          Nhưng điều này xảy ra thế nào?  Không có một nguyên tắc chung áp dụng cho mọi trường hợp đâu, nhưng hữu ích nhất, đó là hãy tập thói quen chậm chậm lại và lắng nghe tiếng nói thầm lặng của Chúa Thánh Thần khi bạn cảm thấy bất ổn.  Hãy dành chút thì giờ để hỏi Chúa:  “Những tư tưởng của con có phản ánh đường nét của Chúa không?  Chúa ơi, Chúa có điều gì muốn dạy con không?”  Cũng mau chóng để bạn có câu trả lời thôi.  Bạn không phải đợi trời mở ra mỗi khi bạn hỏi Chúa như vậy.  Nhưng dần dần bạn sẽ quen nghe được tiếng nói nhe nhàng của Chúa Thánh Thần và bạn sẽ có được ân sủng cần thiết để bước theo sự dẫn dắt của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con cùng suy nghĩ với Chúa hôm nay”.