Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm 2 Thê-xa-lô-ni-ca 1:1-5, 11-12

 

Lòng tin của anh em đang phát triển mạnh.  (2 Thê-xa-lô-ni-ca 1:3)

 

          Tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đang trải qua một đoạn đường khó khăn.  Họ bị bách hại (2 Thê-xa-lô-ni-ca 1:4).  Một lời tiên tri giả dối hoặc một bức thư giả danh Phao-lô nói rằng ngày Tái Lâm của Chúa Ki-tô đã gần, khiến cho cả cộng đoàn phải xôn xao (2:1-2).  Một số phần tử sống vô kỷ luật, chẳng làm việc mà việc gì cũng xen vào (3:6-11).  Mặc dù người ta đang phải đối phó với những khó khăn này, thánh Phao-lô vẫn mở đầu bức thư bằng cách khen ngợi lòng tin luôn phát triển của họ.  Tại sao thế?

          Thánh Phao-lô đã nhận ra những điều tốt nơi họ.  Lời khích lệ của ngài có lẽ giúp chính họ cũng nhận ra điều ấy nữa.

          Đôi khi đứng trước những trở ngại, tất cả chúng ta đều phải có lời lẽ giúp chúng ta tiến tới.  Khi có ai khen ngợi là chúng ta đã làm việc vất vả, thì việc khen ngợi ấy giúp chúng ta thêm năng lực và niềm hy vọng.  Chỉ một lời khích lệ cũng có thể thay đổi bầu khí và đem lại bình an cho một tình huống sắp gây nên bất hòa.  Ngay đến mội lời “Cám ơn về tất cả những gì bạn đã làm” cũng có thể mạng lại một ngày vui cho người khác.

          Sự khích lệ có thể khởi sự ngay tại gia đình chúng ta trước.  Chúng ta dễ chú ý đến điều cần sửa sai người trong nhà.  Nhưng làm sao nói lên được tất cả những điều tốt người ta đang làm đây?  Khi chúng ta nói với một đứa con mới lớn rằng “Hôm nay ba đã thấy con rất ân cần tử tế với em con”, thì việc ấy sẽ làm cho đứa nhỏ cảm thấy mình tốt và sẽ giúp nó tử tế với em nó trong tương lai.  Khi chúng ta nói với người bạn đời “Anh/em rất biết ơn vì anh/em đã vất vả lo cho gia đình”, thì lời ấy làm cho họ cảm thấy mình có giá và được biết ơn.

          Bạn đừng chỉ dừng lại ở gia đình.  Có lẽ trong Thánh lễ, bạn có thể quay sang một gia đình có con nhỏ ngồi bên cạnh và nói với họ là bạn rất vui vì có họ cùng tham dự Thánh lễ, mặc dù mấy đứa nhỏ ấy không được trang nghiêm mấy.  Hoặc bạn có thể nói với người bạn làm cùng sở đang phải đảm trách một công việc khó khăn rằng bạn rất tin tưởng họ và chắc chắn là họ có đủ tài năng để hoàn thành.

          Giống như thánh Phao-lô đã nhận biết đức tin hằng phát triển của tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, chúng ta cũng có thể nhận ra điều tốt nơi người khác và cho họ biết là họ có ưu điểm ấy.  Đừng khi nào đánh giá thấp một lời khích lệ.  Bạn không bao giờ biết được lời nói ấy làm được những tốt đẹp như thế nào đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đừng đánh mất cơ hội khích lệ anh chị em”.