Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.  (Lu-ca 5:10)

 

          Dường như những lời Chúa Giê-su nói ở đây rất rõ ràng.  Phê-rô và các môn đệ khác sẽ làm một thứ công việc đánh cá khác.  Không còn chèo thuyền hay thả lưới nữa.  Thay vì thế, họ sẽ ra đi để bắt lấy người ta và đem những người ấy về với Chúa Giê-su Ki-tô và Tin Mừng của Người.

          Nhưng trong câu chuyện quen thuộc này, có sự liên hệ giữa phép lạ Phê-rô đánh được mẻ cá thật nhiều với lời Chúa mời gọi hãy rao giảng Tin Mừng, một điều chúng ta có thể dễ dàng không nghĩ đến, đó là:  mẻ cá lớn không phải là của ông Phê-rô đâu!  Không có Chúa Giê-su, Phê-rô sẽ chẳng bắt được con cá nào sáng hôm ấy.  Nhưng với Chúa Giê-su, ông đã bắt được thật nhiều cá đến nỗi lưới gần rách.  Chắc chắn Phê-rô vẫn phải thả lưới để bắt cá.  Nhưng mẻ lưới này không tùy thuộc vào tài năng vốn có của Phê-rô.  Chỉ sau khi ông thưa với Chúa “Con sẽ vâng lời Thầy chứ không theo suy luận của con”, ông mới tìm thấy chỗ có cá.

          Đó là một bài học quan trọng cho chúng ta.  Chúa có những lời kêu gọi đặc biệt cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời này, những công việc chỉ chúng ta mới có thể làm.  Vậy chúng ta đáp lại lời kêu gọi ấy thế nào?  Thực thế, Chúa muốn chúng ta sử dụng những khả năng tự nhiên.  Nhưng Người cũng muốn chúng ta nhận ra mình cần được giúp đỡ, không phải chỉ những khi chúng ta thực sự làm việc vất vả mà uổng công!  Nhưng Người muốn chúng ta hãy kêu cầu Người trong mọi sự chúng ta làm.  Giống như Phê-rô kinh ngạc vì mẻ cá lạ, chúng ta cũng có thể kinh ngạc khi thấy Chúa nâng đỡ và tăng thêm cho những nỗ lực của chúng ta.

          Hôm nay, bạn hãy dành chút thời giờ để chú ý đến những gì bạn có thể làm với Chúa.  Người đã ở với bạn, nhưng hãy dành thời giờ để ý thức đem Chúa vào những sinh hoạt của bạn.  Nếu bạn ở nhà và con cái bạn đang làm việc, hãy xin Chúa ban sức mạnh, ân sủng và kiên nhẫn.  Nếu bạn đang đối phó với một vấn để thử thách tại sở làm, hãy xin Chúa soi sáng cho bạn và ban cho bạn đức khôn ngoan.  Bạn không chỉ nói ra những lời rỗng tuếch, nhưng Chúa là cha nên Người muốn bạn hãy kêu xin Người.  Vậy bạn hãy tin rằng “mọi sự đều có thể” khi bạn nương tựa vào Chúa (Mát-thêu 19:26)!

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng khi con dâng lên Chúa những khó khăn của con, thì phép lạ đều có thể xảy ra!”