Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Dân Số 11:25-29

 

En-đát và Mê-đát.  (Dân Số 11:27)

 

          Tất cả chúng ta đều biết ông Mô-sê được tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa, nhưng bài đọc 1 hôm nay nói rằng Thiên Chúa đã lấy một phần Thần Khí để chia sẻ cho bảy mươi hai kỳ mục Ít-ra-en.  Không may là có hai kỳ mục, En-đát và Mê-đát, lại không ở cùng mọi người khi việc đó xảy ra.

          Nhưng điều ấy không ngăn cản Thiên Chúa được.  Để làm cho mọi người phải ngạc nhiên, Thần Khí đã xuống trên En-đát và Mê-đát mặc dù hai ông không có mặt trong lúc “truyền chức” ấy.  Nghe tin, ông Mô-sê đã tuyên bố:  “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!” (Dân Số 11:29).

          Có một câu chuyện tương tự trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ông Gio-an nói với Chúa Giê-su:  “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.  Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.  Đức Giê-su bảo:  “Đừng ngăn cản người ta, vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mác-cô 9:38, 39, 40).  Trong cả hai câu chuyện trên, người đang cố gắng thi hành ý Chúa mà không theo ý người ta muốn thì đều bị người ta khắt khe xét đoán.

          Ngày nay chúng ta vẫn tin rằng Thánh Thần xuống trên mọi người đã được rửa tội và đón nhận Chúa Giê-su trong đức tin.  Như thánh Phê-rô nói:  “Đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa” (Công Vụ Tông Đồ 2:39).  Vậy những người “ở xa” gồm tất cả chúng ta nữa.  Giống như ông Mô-sê và các kỳ mục, các tông đồ và người đã bị ông Gio-an lên án, chúng ta đều có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta.  Chúng ta cũng được chỉ định làm ngôn sứ.

          Làm ngôn sứ không có nghĩa là chúng ta phải hô lớn trong hoang địa như ông Gio-an Tẩy Giả.  Cũng không có nghĩa chúng ta phải xung đột với các vua và lãnh đạo giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a và A-mốt đã làm.  Nhưng ngôn sứ là người đem Chúa Giê-su và lời Người đến cho thế giới.  Đó là công việc của chúng ta.  Chúa Giê-su xin chúng ta hãy nói cho người ta biết Chúa thật là tuyệt diệu.  Người xin chúng ta hãy công bố lòng thương xót, nhân lành và ơn cứu độ của Người.  Rồi Người xin chúng ta hãy làm những việc ấy với một trái tim đầy tràn tình yêu của Người.

          Giả như ông Mô-sê có mặt ở đây, ông sẽ bảo chúng ta rằng:  “Nhờ sức mạnh Thánh Thần, bạn là một ngôn sứ.  Cho nên bạn hãy ra đi và công bố lời Chúa cho một thế giới đang đau khổ.  Tôi mong rằng mỗi người trong Giáo Hội hãy chấp nhận lời kêu gọi này”.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con làm ngôn sứ của Chúa”.