Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:1-6

 

Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.  (Ê-phê-xô 4:3)

 

          Giống như nhiều giáo đoàn sơ khai, giáo đoàn Ê-phê-xô rất đa dạng.  Cộng đoàn bao gồm những người gốc Do-thái và không phải Do-thái, những người nô lệ và tự do (Ê-phê-xô 6:8).  Người Do-thái có lẽ muốn người ngoài Do-thái phải sống theo Lề Luật Mô-sê.  Đồng thời, những người ngoài Do-thái gần như coi mình trổi vượt hơn người Do-thái về phương diện giáo dục và địa vị xã hội.  Nhìn thấy cơ nguy hận thù và đối nghịch có thể xảy ra, thánh Phao-lô khuyến khích họ  hãy vượt thắng những khác biệt bằng cách chú tâm đến những gì cả hai đã cùng có với nhau.

          Nhưng làm sao việc này có thể làm được khi người ta phải đối phó với những khác biệt thật sâu xa và dường như không thể hòa hợp được.  Thánh Phao-lô cho thấy người ta cần phải khiêm nhường, kiên nhẫn và nhân ái, rồi ngài tóm tắt tất cả những nhân đức này trong một lời kêu gọi họ hãy cố gắng sống hòa bình.  Rồi để hỗ trợ cho quyết tâm của họ, ngài nhắc nhở họ về tất cả những gì cả hai phía cùng có với tư cách là tín hữu:  “một thân thể, một Thần Khí, một niềm hy vọng, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha của mọi người” (Ê-phê-xô 4:4-6).  Nếu họ quan tâm đến tất cả những ân huệ này, thì sự hiệp nhất sẽ có thể thực hiện được.

          Hôm nay chúng ta nhận thấy có những chia rẽ trong Giáo Hội.  Chủng tộc, giai cấp và chính trị là những đường ranh chia rẽ rõ ràng, nhưng cũng có thể có những chia rẽ giữa những người chủ trương theo truyền thống và những người cấp tiến, giữa những người trở lại đạo và những người “đạo gốc”.

          Một đàng, điều tự nhiên là chúng ta thích sống với những người giống chúng ta.  Đàng khác, chúng ta có thể bám chặt lấy những đường ranh chia rẽ này và họa hiếm mới dám vượt qua.  Cứ ở lại trong những đường ranh ấy sẽ cản trở chúng ta học hỏi lẫn nhau.  Những đường ranh sẽ làm cho chúng ta không sao khám phá được nhiều phương thức Chúa Giê-su muốn tỏ mình ra cho chúng ta.  Và những đường ranh ấy sẽ ngăn cản không cho chúng ta lớn lên trong tình yêu đại đồng lôi kéo người ta đến với Chúa.

          Những lời của thánh Phao-lô không phải chỉ dành cho các tín hữu Ê-phê-xô thế kỷ I.  Đó cũng là những lời dành cho chúng ta nữa.  Chúng ta hiệp nhất với nhau nhờ những mối dây còn sâu xa hơn cội nguồn xuất xứ của chúng ta hoặc tiền bạc chúng ta kiếm được.  Chúng ta đang có Thánh Thần sống trong chúng ta.  Chúng ta thuộc về cùng một Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Chúng ta mang ơn cùng một Đấng Mê-si-a đã cứu chuộc chúng ta.

          Mong rằng những chân ý này sẽ phá bỏ mọi bức tường chia rẽ!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương mọi người trong giào hội của con”.