Chúa Nhật tuần 33 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 13:24-32

 

Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được.  (Mác-cô 13:32)

 

          Khi Chúa Giê-su bảo “không ai biết được” cuộc Tái Lâm xảy ra lúc nào, có phải Người muốn nói rằng chính Người cũng không biết được phải không?  Dường như đúng như vậy.  Có lẽ Người nhắc nhở chúng ta rằng Người đã tuân phục những giới hạn của việc làm người phàm, giống hệt như chúng ta.  Phải, Người hoàn toàn là Thiên Chúa, nhưng Người cũng hoàn toàn là người phàm.  Mà người phàm thì chắc chắn có những giới hạn.  Cho nên thánh Lu-ca nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su luôn được thêm khôn ngoan “trước mặt Thiên Chúa và nhân loại” (Lu-ca 2:52).

          Tuy nhiên hôm nay thì Chúa Giê-su biết khi nào Người sẽ trở lại.  Vấn đề là chúng ta vẫn không biết được!

          Lập đi lập lại trong lịch sử, người ta đã cố tiên đoán ngày tận thế.  Thánh Phao-lô đã nghĩ là ngày ấy chẳng bao lâu nữa.  Thánh Hippolitô thành Rô-ma và thánh Irenê thành Lyon thì nghĩ rằng nó sẽ tới vào năm 500 sau công nguyên.  John Wesley, người sáng lập phái Tin Lành Methodist, nghĩ rằng tận thế sẽ tới vào năm 1836.  Nhiều Ki-tô hữu và không thiếu những nhà tâm linh học cũng đưa ra những lời tiên đoán.  Không lạ gì nhiều người trong số này còn tính toán lại ngày giờ sau khi lời tiên đoán của họ đã chẳng xảy ra, chỉ khiến cho những kẻ theo họ lại một lần nữa phải thất vọng.

          Một số tín hữu khác thận trọng hơn.  Họ nói là chúng ta sẽ nhận thấy những dấu hiệu đặc biệt khi ngày giờ ấy sắp tới.  Họ đưa ra những dấu hiệu chắc chắn, thí dụ như một cuộc chiến tranh tại Trung Đông, một trận hạn hán tại Phi châu, những cuộc động đất tại Peru, hoặc một số những thiên tai khác.  Khi những dấu chỉ này xảy ra thì có nghĩa là Chúa Giê-su tới gần rồi.

          Lại nữa, không người nào biết được Chúa Giê-su sẽ đến khi nào.  Có thể hôm nay.  Cũng có thể hằng ngàn năm nữa.

          Thánh Phanxicô đã có một cái nhìn khác về vấn đề.  Có một lần đang lúc ngài làm vườn, một thầy hỏi “Ngài sẽ làm gì nếu biết Chúa Giê-su sẽ trở lại hôm nay?”, Phanxicô đã trả lời:  “Tôi cứ tiếp tục cuốc vườn”.  Phanxicô biết ngài đã hết sức cố gắng sẵn sàng, nên ngài không thể làm gì hơn.

          Điểm cốt yếu là Chúa Giê-su sẽ đến.  Vậy câu trả lời tốt nhất của chúng ta vẫn như mọi khi, là hãy sẵn sàng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!”