Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi?  (Công Vụ Tông Đồ 3:12)

 

          Tự nhiên dân chúng sẽ nghĩ rằng ông Phê-rô thật đặc biệt – vì ông vừa mới chữa lành cho một người!  Nhưng Phê-rô đã dài dòng cho họ thấy đâu là căn nguyên của việc chữa lành:  Chúa Giê-su, “Đấng Thánh và Đấng Công Chính, Đấng khơi nguồn sự sống” (Công Vụ Tông Đồ 3:14, 15).  Chính quyền năng của Chúa Giê-su và chỉ quyền năng ấy thôi, đã làm cho người kia có thể bước đi.  Ông Phê-rô, vị tông đồ đã trở nên mạnh dạn, vẫn chỉ là một dụng cụ cho quyền năng chữa lành của Chúa.

          Bạn thử tưởng tượng xem:  Phê-rô, một người đánh cá chất phác miền Ga-li-lê, một người nhiệt tâm luôn hứa nhiều hơn làm, một môn đệ hèn nhát đã chối rằng mình không hề biết Chúa Giê-su, thế mà người này lại là người đã chữa lành kẻ bệnh tật kia.  Nhưng đây mới thực là điều Phê-rô muốn nói lên:  quyền năng chữa lành của Thiên Chúa có thể hoạt động nhờ bất cứ ai, chứ không phải chỉ nhờ những người thánh thiện nhất hoặc đạo đức nhất.  Chính quyền năng ấy đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được đổ tràn đầy xuống trên mỗi người chúng ta.

          Có thể chúng ta nghĩ rằng mình không đủ đức tin để thực hiện một phép lạ lớn lao, nhưng việc thực hiện phép lạ không phải là vai trò của chúng ta.  Cũng như “thánh Phê-rô vĩ đại”, vai trò của chúng ta là làm dụng cụ trong tay Chúa.  Vai trò của chúng ta là cộng tác với Chúa và để Người hành động qua chúng ta.

          Bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn.  Như thế bạn đã là một dụng cụ của Chúa rồi!  Mỗi hành vi yêu thương, tha thứ, nhân ái và cảm thông của bạn đã phục vụ cho sự hiện diện chữa lành của Chúa đối với những người chung quanh rồi.  Và đó mới là khởi đầu thôi.  Ngày này qua ngày khác, thời giờ cầu nguyện nọ tới thời giờ cầu nguyện kia, bạn có thể dần dần trở thành dụng cụ hữu hiệu hơn trong tay Chúa.  Biết đâu được?  Có lẽ Chúa sẽ sử dụng chính bạn để chữa lành bệnh tật cho ai đó.

          Đây là tin tuyệt vời!  Thế giới cần đến bàn tay chữa lành của Chúa và Người ủy thác cho bạn việc chữa lành ấy, phải, để bạn làm công cụ của Chúa.  Bạn công cụ của Chúa, và Người đang hành động nhờ bạn.  Giống như Chúa đã hành động nhờ Phê-rô, mặc cho những thăng trầm, Người cũng đang làm điều ấy cho bạn.  Vậy bạn hãy dành thời giờ cho Người, hãy nhìn xem Người hành động.  Tốt hơn cả, bạn hãy dành cho Người thời giờ cầu nguyện và để Người nắn đúc bạn và đào tạo bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con làm dụng cụ của tình yêu Chúa!  Lạy Chúa, này con đây;  xin hãy sử dụng con”.