Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:13-15, 17-19

 

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết.  (Công Vụ Tông Đồ 3:15)

 

          Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thử chia ra thành từng giai đoạn.  Tông đồ Phê-rô đã chữa lành một anh què từ khi mới sinh.  Xúc động khi thấy mình được chữa lành, anh bắt đầu vui mừng nhảy nhót trong Đền Thờ khiến cho đám dân chúng kéo nhau đến.  Mọi người hết sức ngạc nhiên.  Phải, mọi người đều ngạc nhiên, trừ Phê-rô ra, ngài hỏi:  “Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về điều đó?” (Công Vụ Tông Đồ 3:12).  Chắc chắn ngài thấy vui, nhưng dường như ngài còn ngạc nhiên trước sự kinh ngạc của dân chúng hơn cả kinh ngạc trước phép lạ!

          Vậy tại sao Phê-rô  không mấy ngạc nhiên?  Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong những lời ngài nói với dân chúng.  Ít ra ba lần Phê-rô loan báo một điều còn gây nhạc nhiên hơn chính phép lạ:  đó là sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho Chúa Giê-su thì Thiên Chúa đã cho Người được sống lại từ kẻ chết và trả lại cho chúng ta Đấng Cứu Độ chúng ta.  Ngài nói:  “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết” (Công Vụ Tông Đồ 3:15).  Đó là sự đảo ngược vô cùng bất ngờ đến nỗi không ai đoán trước được.  Thiên Chúa đã lấy tình yêu của Người để đáp lại sự độc ác của chúng ta.

          Qua biến cố quan trọng của Thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Nhật Phục Sinh và Hiện Xuống, Phê-rô đã học được thế nào là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và quảng đại.  Bạn đừng quên là Phê-rô đã ba lần chối Chúa và chạy trốn khi Người bị bắt.  Ngài, “đá tảng” của Giáo Hội, mà đã chạy trốn trong sợ hãi.  Lại nữa, Chúa Giê-su đã tha thứ cho Phê-rô và đón nhận ngài trở lại.  Cho nên sau mọi biến cố này, không gì có thể làm cho Phê-rô ngạc nhiên nữa.  Ngài biết rằng Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt cho dân Người.

          Đây quả là một tin hết sức vui mừng:  Thiên Chúa không dè sẻn lòng thương xót.  Người gánh lấy những tội lỗi nặng nề nhất của chúng ta, quét sạch chúng đi và ban cho chúng ta ơn chữa lành và tha thứ thay vì trừng phạt và trả thù chúng ta.

          Vậy trong Thánh lễ hôm nay, bạn hãy nhớ là bất kể tội lỗi của bạn nặng nề cỡ nào, bất kể bạn nghĩ rằng mình đáng phạt thế nào đi nữa thì Chúa cũng chỉ có một câu trả lời cho bạn.  Trong một cuộc đảo ngược thật ngạc nhiên khác, Người ban cho bạn Chúa Giê-su, Con của Người, dưới hình bánh và rượu khiêm tốn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã lấy tình yêu của Cha mà đền bù tội con!  Lạy Chúa, con muốn bước theo đường lối nhân từ của Chúa”.