Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 7:51 – 8:1

 

Tê-pha-nô… đăm đăm nhìn trời.  (Công Vụ Tông Đồ 7:55)

 

          Theo thánh Rôbertô Bellarminô, “Bí quyết để chết lành là hãy sống lành”.  Đó là một công thức đơn giản:  những ai “sống lành” bằng cách hết sức cố gắng tuân giữ các giới răn và thể hiện Tám mối phúc sẽ cảm thấy mình sẵn sàng gặp Chúa trong lúc cuối cuộc đời.  Họ sẽ cảm thấy bình an hơn, ít sợ hãi hơn và quan tâm hơn đến những người bị bỏ quên.

          Trong số các người chết chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh (dĩ nhiên ngoài Chúa Giê-su ra), thực khó tìm thấy ai giúp người ta phấn khởi hơn là thánh Tê-pha-nô.  Thánh sử Lu-ca bảo chúng ta rằng khởi đầu vụ xét xử Tê-pha-nô, “mặt ông giống như mặt thiên sứ” (Công Vụ Tông Đồ 6:15).  Rồi hôm nay chúng ta đọc những lời nói cuối cùng của ngài là những lời tha thứ:  “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (7:60).  Giờ đây, đó chính là ý nghĩa của việc chết lành vậy!

          Cái chết đầy tràn đức tin của Tê-pha-nô có thể được coi là rất anh hùng đối với chúng ta.  Và tới một mức độ nào đó, ngài còn được thị kiến thấy Chúa Giê-su ở trên trời ngay trước lúc ngài chết!  Nhưng chúng ta hãy lấy lại lời thánh Bellarminô để áp dụng vào trường hợp thánh Tê-pha-nô.  Rõ ràng đây là một con người đã sống lành.  Ân sủng ngài lãnh nhận được trong giờ chết chính là sự tiếp nối ân sủng ngài đã cảm nghiệm suốt cuộc sống.  Tê-pha-nô đã có thói quen “đăm đăm nhìn trời” (7:55).  Ngài đã quen “thấy” Chúa Giê-su và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.  Ngài đã quen tha thứ cho những kẻ bách hại ngài và quen phó thác đời mình cho Chúa.  Do đó, cái chết của ngài không là gì khác hơn là sự kéo dài cuộc sống làm môn đệ Chúa.

          Giờ đây có cảm thấy một chút sợ chết thì cũng là lẽ tự nhiên.  Đó là điều lớn nhất chúng ta không biết được trong cuộc sinh tồn của chúng ta.  Thiên đàng là gì?  Chúng ta phải làm gì để được lên thiên đàng?  Còn thân xác chúng ta thì sao?  Chúng ta có sẵn sàng gặp Chúa không?  Nếu đó chỉ là một câu chuyện quá khứ thì sao?  Những câu hỏi như vậy gần như tự nhiên đến với chúng ta, do đó chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ khi có những thắc mắc như thế.  Tuy nhiên chúng ta đừng để cho những câu hỏi ấy chi phối chúng ta.  Cảm tạ Chúa vì chúng ta có được những người giống như thánh Tê-pha-nô là người có thể cho chúng ta thấy thế nào là “sống lành” và cũng là người giúp chúng ta học cách “chết lành” vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mở cửa thiên đàng cho con mỗi ngày.  Lạy Chúa, xin giúp con luôn hướng mắt nhìn vào Chúa”.