Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 10:25-26, 34-35, 44-48

 

Các tín hữu đều kinh ngạc.  (Công Vụ Tông Đồ 10:45)

 

          Ngày nay Bí tích Thêm sức đi sau Bí tích Thánh tẩy và Thánh Thể.  Trong hầu hết các trường hợp, Bí tích Thánh tẩy dành cho trẻ em sơ sinh.  Rồi các em nhỏ được rước lễ vỡ lòng vào khoảng bảy tuổi.  Sau đó chúng được chịu phép Thêm sức trong lớp tuổi thiếu niên.  Đó là thứ tự việc lãnh nhận những bí tích khai tâm.

          Trong Giáo Hội thời đầu, thứ tự trên có hơi khác.  Khi một người trở lại với Chúa Giê-su, họ đã lãnh nhận cả ba bí tích khai tâm cùng một lượt.

          Bài đọc 2 hôm nay dạy chúng ta rằng Chúa Thánh Thần không luôn theo một thứ tự đã ấn định.  Trước khi được rửa tội, ông Co-nê-li-ô được một thiên sứ viếng thăm.  Cùng lúc ấy Chúa Thánh Thần dạy ông Phê-rô hãy đến với ông Co-nê-li-ô, mặc dù Co-nê-li-ô là người Dân ngoại, còn Phê-rô vì là một người Do-thái thuần thành nên bị cấm không được bước vào nhà người Dân ngoại.

          Thế rồi đang khi Phê-rô giảng cho ông Co-nê-li-ô và gia đình, Chúa lại phá luật một lần nữa.  Chúa Thánh Thần xuống trên những người Dân ngoại này và họ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ.  Họ chưa thống hối, trở lại hoặc được rửa tội;  Chúa Thánh Thần vẫn cứ ngự xuống.  Chỉ khi ấy ông Phê-rô mới rửa tội cho họ.

          Câu chuyện này muốn nói gì?  Chúa thích linh động hóa lối suy nghĩ của chúng ta.  Người linh động hóa các ông Co-nê-li-ô và Phê-rô đang lúc họ cầu nguyện, và điều này cũng có thể xảy ra cho chúng ta (Công Vụ Tông Đồ 10:3, 10-16).  Người linh động hóa mọi người khi ông Phê-rô giảng và Người linh động hóa tất cả Giáo Hội khi Phê-rô giải thích cho các tông đồ khác hiểu những việc đã xảy ra (11:1-18).

          Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần linh động hóa lối suy nghĩ của bạn.  Rồi hãy lắng nghe những gì đến với tâm trí bạn.  Khi Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp bạn hiểu về tình yêu Thiên Chúa.  Khi bạn nghe giảng, hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy phải đem ra thực hành như thế nào.  Khi bạn cầu nguyện sau khi rước lễ, hãy xin Người làm cho linh động tình yêu thương những người đang dự Thánh lễ với bạn.  Rồi bạn hãy ra về và cố gắng làm những gì bạn nghĩ là Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tâm hồn bạn.

         

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con được linh động”.