Thứ Năm Tuần Thánh

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 11:23-26

 

Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em;  anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.  (1 Cô-rin-tô 11:24)

 

          Hôm nay chúng ta mừng Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể và bảo chúng ta:  “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”.  Kể từ ngày ấy, Thánh lễ đã được cửu hành hằng triệu lần tại mọi nơi trên thế giới, tất cả là theo lệnh truyền của Chúa Giê-su.

          Có một mối quan hệ mật thiết giữa những gì đã xảy ra vào ngày Thứ Năm Thánh với những gì xảy ra vào Thứ Sáu Thánh.  Rồi quan hệ đó được áp dụng cho chúng ta hôm nay.  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình vì tội lỗi chúng ta và giải hòa chúng ta với Cha Người.  Nhưng cái chết của Người trên thập giá không có nghĩa là chúng ta sẽ tự động được lên thiên đàng đâu.  Chúng ta cần phải cộng tác với ân sủng Người đã đổ ra trên thập giá.  Và đó là nơi Thánh lễ nảy sinh.

          Đức Giê-su, Đấng đã chết trên thập giá, cũng là Chúa Giê-su giờ đây hiện diện trên bàn thờ trong Thánh lễ.  Đấng trên thập giá đã trả nợ cho tội lỗi chúng ta cũng là Đấng tự nguyện đổ phúc lành và ân sủng cứu độ xuống trên bàn thờ.  Đấng ở trên thập giá đã thưa “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” giờ đây đang hiến mình cho chúng ta – mình và máu, linh hồn và thần tính của Người – trong hình bánh và rượu.

          Trên thập giá, Chúa Giê-su đã hiến dâng một hy lễ vẹn toàn và không khi nào cần phải lập lại.  Còn trên bàn thờ, hy lễ một lần cho tất cả ấy trở nên hiện hiện diện đối với chúng ta để chúng ta có thể ngưỡng mộ ơn cứu chuộc của chúng ta.  Trên thập giá Người đã xóa bỏ tội lỗi chúng ta.  Còn trên bàn thờ, Người ban cho chúng ta sức mạnh liên tục để chúng ta chiến thắng mãnh lực của tội lỗi và được ở trong sự hiện diện của Người trọn vẹn hơn.  Do đó, công cuộc của thập giá tiếp diễn trên bàn thờ.  Đó là cách Chúa Giê-su dấn thân để đem chúng ta hoàn toàn vào vương quốc Người.

          Vậy khi đi dự Thánh lễ hôm nay, bạn hãy chắc chắn phải nâng tâm hồn lên với Chúa.  Bạn hãy chăm chú nhìn vào bánh thánh đã được truyền phép và hãy nhìn vào Chúa Giê-su ngự trong đó trước mặt bạn.  Bạn hãy nhìn Người đổ xuống lòng nhân từ của Người.  Ban hãy nhìn Người đổ xuống tình yêu của Người.  Người đang ở đó, trong mọi Thánh lễ, luôn luôn hành động để lôi kéo chúng ta đến gần Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con bái phục ơn cứu chuộc của Chúa.  Lạy Chúa, xin mở mắt con, để con thấy Chúa trên bàn thờ hôm nay và mọi ngày.  Lạy Chúa, con dâng Chúa tâm hồn con”.