Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:23-29

 

Thầy để lại bình an cho anh em.  (Gio-an 14:27)

 

          Họa hiếm trong Kinh Thánh mới có một đoạn nói về Ba Ngôi Thiên Chúa như mấy dòng này.  Đoạn Kinh Thánh hôm nay trích diễn từ của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly:  những lời cuối cùng Người nói với các môn đệ trước khi bị bắt và chịu đóng đinh thập giá (Gio-an 13-17).  Trong năm chương này, Chúa Giê-su chú tập đến mối quan hệ giữa Thiên Chúa Ba Ngôi với dân Người.  Các chương ấy cho chúng ta thấy Thiên Chúa rất muốn lôi kéo mọi người đến với Người và cho chúng ta biết những gì chúng ta phải làm nếu muốn được đầy tràn bình an của Người.

          Đoạn Tin Mừng hôm nay chứa đựng nhiều chủ đề chúng ta đã gặp trong tất cả năm chương của bài diễn từ.  Ngưởi nói với họ rằng Chúa Cha hết lòng yêu thương họ.  Người bảo rằng Chúa Cha muốn ngự trong tâm hồn tất cả những ai yêu mến Ngài.  Người nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta và về những ơn lành chúng ta được khi vâng giữ lệnh truyền của Thiên Chúa.  Thật tuyệt vời biết bao, vì chỉ trong vài dòng ngắn gọn, Chúa Giê-su nói thật nhiều về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần!

          Giờ đây cho dù Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn là một mầu nhiệm trong đức tin chúng ta, chúng ta không cần phải hiểu biết hoàn toàn mới có thể cảm nhận được sự bình an Ba Ngôi muốn ban cho chúng ta.  Ít người chúng ta hiểu được cái đồng hồ, chiếc xe hay cái máy điện toán chúng chạy như thế nào.  Nhưng hết thảy chúng ta đều biết những lợi ích của chúng.  Đối với Thiên Chúa cũng vậy.  Khi Chúa Giê-su nói:  “Thầy để lại bình an cho anh em”, Người đang cho chúng ta được chia sẻ vào sự hài hòa và hiệp thông hiện diện trong Ba Ngôi Thiên Chúa.  Người đang ban cho chúng ta bình an đích thực, sâu xa và bền vững.

          Bình an này không phải chỉ là một cảm giác ấm cúng.  Nhưng đó là ân sủng giúp chúng ta nên thánh thiện và đủ sức chống lại ma quỷ.  Đó là ân sủng giúp tha thứ.  Đó là ân sủng nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa ở với chúng ta và chúng ta không phải sợ hãi gì cả (Gio-an 14:27).  Đó là sự an tĩnh thiêng liêng đến từ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn được đầy tràn bình an của Chúa bây giờ và luôn mãi”.