Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17,20-26

Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ

 

Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a.  (Công Vụ Tông Đồ 1:26)

 

          Hầu hết các dàn nhạc giao hưởng có tới gần một trăm nhạc công chơi nhiều loại nhạc khí khác nhau.  Đàn giây, sáo, kèn đồng, trống, não bạt…, tất cả đều ăn khớp với nhau để tạo nên âm nhạc tổng hợp và du dương.  Mỗi nhạc công chơi phần riêng trong toàn bộ tác phẩm để làm cho tác phẩm trở nên sinh động.  Một số nhạc công, thí dụ người chơi vĩ cầm, chơi phần nhạc chính trong khi những nhạc công khác thực hiện phần nhạc đệm.  Tuy nhiên chỉ cần một nhạc khí bị bỏ đi là người ta có thể nhận thấy sự khác biệt.

          Thánh Mát-thi-a tông đồ có lẽ là một trong những nhạc khí Thiên Chúa sử dụng cho phần nhạc đệm.  Được các tông đồ tuyển chọn để thay thế Giu-đa, kẻ phản bội, thánh Mát-thi-a rời bỏ nhanh chóng y như ngài đã xuất hiện vậy.  Ngài được nhắc đến trong Kinh Thánh duy nhất trong khung cảnh tuyển chọn.  Ngoài một số truyền thuyết ra, chúng ta chẳng biết ngài xuất thân từ đâu hoặc làm gì.  Nhưng ngài vẫn được tôn kính trong Giáo Hội như một vị tông đồ, một chứng nhân cho sự Phục sinh của Chúa Giê-su và một anh hùng đức tin.  Vậy mà điều ấy lại tốt.

          Khi tôn kính thánh Mát-thi-a, chúng ta tôn kính các vị nam nữ anh hùng thầm lặng của Giáo Hội.  Chúng ta nhìn nhận “các bà… đã đi theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người” (Mát-thêu 27:55).  Chúng ta tôn kính anh Ê-páp-rô-đi-tô, người mà thánh Phao-lô gọi là “người anh em, cộng sự viên và chiến hữu” của ngài (Phi-líp-phê 2:25).  Chúng ta tôn kính chị Phê-bê, các anh An-rô-ních và Giu-ni-a, anh Am-li-át, chị Pê-xi-đê, và nhiều người khác (Rô-ma 1:1-16).  Chúng ta tôn kính những người không được nhắc đến tên trong Kinh Thánh.  Tuy không biết việc họ làm, nhưng chúng ta biết họ đã yêu mến Chúa và xả thân vì Người.  điều ấy mới thực sự đáng mừng kính!

          Đang khi chúng ta ngợi khen Chúa vì những vị thánh giấu ẩn này thì hãy coi ngày hôm nay như là ngày lễ của chúng ta.  Ít người trong chúng ta là những giám mục có ảnh hưởng, những người làm phép lạ nổi tiếng, những vị tử đạo anh hùng.  Chúng ta chỉ là những người bình thường.  Nhưng dù là ai, chúng ta vẫn được tham dự vào cùng một lời kêu gọi giống như các tông đồ:  “làm chứng cho sự Phục sinh của Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 1:22).  Có thể lịch sử không ghi nhớ tên hoặc việc làm của chúng ta, Nhưng Chúa sẽ ghi nhớ.  Người vui mừng về mọi việc lành được thực hiện nhân danh Người.  Vậy chúng ta hãy ra đi chia sẻ Tin Mừng.  Hãy ra đi và yêu thương người khác như Chúa đã kêu gọi chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì tên của con đã được ghi trong sách sự sống”.