Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12

 

Khi Chúa Giê-su thấy họ có lòng tin như vậy.  (Mác-cô 2:5)

 

          Chúa Giê-su đi tới đâu là ở đấy sẽ có đám đông dân chúng.  Hoặc là nơi giữa Giê-ru-sa-lem, bên bờ Biển hồ Ga-li-lê, hay trên những con đường yên tĩnh, người ta đều muốn đến với Người.  Người Do-thái, người Sa-ma-ri và cả những lương dân, tất cả đều quên đi những khác biệt của mình chỉ là để được ở gần Chúa Giê-su và nghe Người giảng dạy.  Tầm quan trọng của những chia rẽ quốc gia, chủng tộc và tôn giáo đã phai mờ trước niềm mong đợi hy vọng và lời Chúa Giê-su hứa ban bình an và ơn tha thứ.

          Chúng ta đâu khác gì đám đông dân chúng ấy.  Là những kẻ tin vào Chúa Ki-tô, chúng ta hết thảy đều muốn theo Chúa và tôn vinh Người.  Chúng ta hết thảy đều muốn biết được sự tiếp cận của Đấng đã đến thế gian để giúp chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và cảm nghiệm sự sống đời đời ngay lúc này.  Hôm nay khi bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô giáo, chúng ta hãy cầu nguyện như một đám rất đông dân chúng, với những khác biệt về quốc gia, chủng tộc và tôn giáo đang phai mờ đi, khi chúng ta cùng nhau đi tìm tình yêu và sự sống mà Chúa Giê-su muốn đổ tràn xuống trên chúng ta.

          Quả thực Chúa Giê-su đã đến để chữa lành mỗi người chúng ta và đem mỗi người chúng ta về với Cha Người, thì cũng vậy, Người đã thực hiện cùng một điều ấy cho tất cả Nhiệm thể Chúa Ki-tô.  Chúng ta cùng nhau làm thành một thân thể, và Thiên Chúa muốn thân thể ấy toàn vẹn.  Người muốn chữa lành vết thương cộng đồng của chúng ta và củng cố những yếu đuối của hết thảy chúng ta.  Người muốn nhìn thấy chúng ta cùng nhau làm việc, giống như bốn người trong bài Tin Mừng hôm nay đã chung sức đem người bạn của họ đến cho Chúa Giê-su.  Người muốn chúng ta cộng tác với nhau để đem Nước Người đến trần gian này.

          Là Ki-tô hữu, chúng ta tuy có thể bất đồng về nhiều điều, nhưng tất cả đều biết rằng Chúa Giê-su không muốn dân Người bị chia rẽ.  Về phía chúng ta, có lẽ chúng ta không thể xác định được chính xác thân thể Người cần được chữa lành như thế nào, nhưng điều ấy không làm cho chúng ta dừng lại.  Khi cầu nguyện trong tuần này, chúng ta hãy cầu xin Chúa làm cho chúng ta thành một thân thể.  Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa các Ki-tô hữu thuộc mọi văn hóa, chủng tộc và giáo phái.  Chúng ta hãy hết lòng tìm kiếm những điều ấy và mở lòng đón nhận sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa là Đấng trung thành và chẳng có gì là không thể đối với Người!

 

          “Lạy Cha, Cha đã dựng nên chúng con để làm nên một, nên một với Cha và với nhau.  Xin Cha ban cho con được đầy tràn Thánh Thần của Cha, và xin sử dụng con bắt đầu từ hôm nay, để chữa lành và hợp nhất thân thể bị chia rẽ của Cha”.